ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18835 1 3 1 เด็กชาย จิรันธนิน พันลำ
2 18881 1 4 19 เด็กหญิง ณัฐนิชา แก้วศรี
3 18928 1 5 30 เด็กหญิง พิชชาภา กงสะเด็น
4 19059 1 9 8 เด็กชาย พงศธร ศรบุญทอง
5 19069 1 9 18 เด็กหญิง กัญญากร กัลยาพงศ์วณิช
6 18228 2 2 30 เด็กหญิง ศรีกานต์ ศรีมิน
7 18251 2 3 19 เด็กหญิง ณัฐชา โมฆรัตน์
8 18397 2 7 26 เด็กหญิง ชุติกานต์ ศิริวัฒน์
9 17631 3 2 11 เด็กชาย วุฒิชัย ประมูลจะโก
10 18709 5 6 32 นางสาว ญาณิศา บุญรักษา
11 18711 5 6 34 นางสาว ธนพร ดำงาม
12 15818 6 1 15 นางสาว พัฒนียา โสดา
13 16165 6 3 32 นางสาว กานต์พิชชา อีสาน
14 16176 6 3 34 นางสาว ปาริชาติ คุ้มสุวรรณวงศ์
15 16182 6 3 35 นางสาว วรัญญา คล้ายเพ็ง
16 16218 6 3 36 นางสาว เพ็ญทิพา ศิริโภคา
17 15956 6 5 27 นางสาว วิรัลพัชร โชติกเสถียร
18 16172 6 5 37 นางสาว นัฐลดา อินทะเสย์
19 18115 6 5 41 นางสาว สุคนธวา คำแสน
20 16186 6 6 25 นางสาว อัญมณี ภูกงลี
21 16877 6 6 28 นางสาว นันท์นภัส บุญคง
22 15927 6 8 9 นาย ประยุต คนเฉลียว
23 16171 6 8 35 นางสาว ธนัชดา เจริญแพ่ง
24 15871 6 9 24 นางสาว วริศรา ขวัญสด
25 16028 6 9 25 นางสาว ชลธิชา ช่างทอง
26 16043 6 9 26 นางสาว ศรัญญา สมพันธ์
27 16044 6 9 27 นางสาว ศรัญญา โกมลโยธิน
28 16167 6 9 32 นางสาว ชนัญชิดา สิงใส
29 16173 6 9 33 นางสาว นัดจาพร พรมแว่น
30 16185 6 9 34 นางสาว อชิรญา จันโท