ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18877 1 4 15 เด็กหญิง กันยาธรณ์ พรลิขิตบุญรัตน์
2 18880 1 4 18 เด็กหญิง ณัชชา ศรีสันงาม
3 18889 1 4 27 เด็กหญิง เปรมยุดา อ่างสมบูรณ์
4 18898 1 4 36 เด็กหญิง อิสยาภรณ์ เมธายศวรรธน์
5 18173 2 1 11 เด็กหญิง กมลรัตน์ ฉวีทอง
6 18188 2 1 26 เด็กหญิง รัตนาพร โพธิ์จันทร์
7 18190 2 1 28 เด็กหญิง วลัยมาศ คำพึ่ง
8 18269 2 4 7 เด็กชาย ณัฏฐพล เกษราช
9 18398 2 7 27 เด็กหญิง ณัฐธิชา สืบสำราญ
10 18402 2 7 31 เด็กหญิง พิจิตตรา แก้วพลงาม
11 18407 2 7 36 เด็กหญิง อุมากรณ์ ศิริภักดิ์
12 17661 3 3 5 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ชื่นศิริ
13 17662 3 3 6 เด็กชาย ณัฐพนธ์ ศรีวิลัย
14 17679 3 3 23 เด็กหญิง สวรรยา วงษ์ฟู
15 17682 3 3 26 เด็กหญิง วัชราภรณ์ โภคา
16 17009 4 9 3 นาย พงศธร เพิ่มบุญเรือง
17 16382 5 7 10 นางสาว กมลชนก วรรณสร้อย
18 16389 5 7 11 นางสาว นริศรา สอนเมือง
19 16397 5 7 12 นางสาว อชิรญา พงษ์ศาโรจน์
20 16398 5 7 13 นางสาว อรปรียา สุขแก้ว
21 15961 6 5 5 นาย กฤษติศักดิ์ พรมศาสน์
22 15966 6 5 6 นาย ทินภัทร คงเจริญ
23 15967 6 5 7 นาย ธนวัฒน์ ขันชารี
24 15970 6 5 8 นาย ปารเมศ ธูปจินดา
25 15973 6 5 9 นาย มนต์รัตน บานเย็น
26 15977 6 5 10 นาย สิทธิกร เพิ่มบุญเรือง
27 16071 6 5 11 นาย สิริชัย หงษา
28 18107 6 5 16 นาย วัฒนชัย ทับบำรุง
29 18109 6 5 18 นาย อัครชัย ประจันทร
30 18110 6 5 19 นาย อัครชัย สราคำ