ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18814 1 2 15 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สารจันทร์
2 18822 1 2 23 เด็กหญิง นภสร แจ่มจันทร์
3 18958 1 6 22 เด็กหญิง คุณปัณฑิศา เจริญทรัพย์
4 19001 1 7 26 เด็กหญิง กุลธิดา อ้อยคำ
5 19009 1 7 34 เด็กหญิง วลัยกร สมมาตร์
6 19072 1 9 21 เด็กหญิง ชญานิศวร์ ทูรมาลย์
7 19080 1 9 29 เด็กหญิง ปพิชญา พุทธวงษ์
8 19153 1 11 25 เด็กหญิง กาญจนสุดา ประสาตร์ศิลป์
9 19158 1 11 30 เด็กหญิง นภสร เกตุแก้ว
10 19159 1 11 31 เด็กหญิง นันท์นพิน หล่อนิล
11 19166 1 11 38 เด็กหญิง สุภัสสรา ประสพสุข
12 19232 1 13 27 เด็กหญิง ธนพร คำสุข
13 18162 2 1 1 เด็กชาย กิตติ กลิ่นดอกแก้ว
14 18163 2 1 2 เด็กชาย จิตติพัฒน์ จันทร
15 18165 2 1 4 เด็กชาย ธนภัทร สุขเกษม
16 18167 2 1 6 เด็กชาย ธีธัช ศรีเจริญ
17 18169 2 1 8 เด็กชาย ภัทรดนัย เลียงมงคลการ
18 18170 2 1 9 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ พันนานนท์
19 18217 2 2 19 เด็กหญิง นัชพร น้อยอาสา
20 18218 2 2 20 เด็กหญิง นันทิชา ดุษฎีรุ่งเรือง
21 18231 2 2 33 เด็กหญิง สุจิตรา จันเพ็ง
22 18232 2 2 34 เด็กหญิง อัมวิกา รวงผึ้ง
23 18280 2 4 18 เด็กชาย สิรวิชญ์ โพธิ์เลิศ
24 18328 2 5 29 เด็กหญิง ศศิธร เจื้อยแจ้ว
25 18612 2 13 20 เด็กหญิง กชามาส สมาน
26 18620 2 13 28 เด็กหญิง นิภาพร โสดากุล
27 17955 3 11 26 เด็กหญิง เบญญาภา ถนอมใจ
28 17966 3 11 35 เด็กหญิง อธิชา ถือความซื่อ
29 18025 3 13 27 เด็กหญิง ญาณิศา บุตรหวาน