ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18353 2 6 17 เด็กชาย สิรวิชญ์ ทัศนาธนชัย
2 18412 2 8 4 เด็กชาย ชยันต์ธร มังคละเสถียร
3 18460 2 9 15 เด็กชาย วชิรวิทย์ พาชื่น
4 18481 2 9 37 เด็กหญิง วิมาดา สิงห์พิทักษ์พงศ์
5 18511 2 10 31 เด็กหญิง ลักษมี ทองบ่อ
6 17660 3 3 4 เด็กชาย ธราทิป ยอดสุข
7 17757 3 6 3 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ดีทองแก้ว
8 17872 3 9 13 เด็กชาย ฤทธากร อำประเสริฐ
9 17897 3 10 2 เด็กชาย คงพิพัฒน์ แก้วหาญ
10 17901 3 10 6 เด็กชาย ณัฐพล จันทร์กลิ่น
11 17908 3 10 13 เด็กชาย พศณัตร วงษ์วิจิตร
12 17914 3 10 19 เด็กชาย อิทธิชัย หอดขุนทด
13 18006 3 13 8 เด็กชาย ชัยภัทร ศรีคำยงค์
14 18009 3 13 11 เด็กชาย ณัฐพงษ์ แก้วขุนทอง
15 18011 3 13 13 เด็กชาย ธนโชติ สุขโภคา
16 18013 3 13 15 เด็กชาย ธเนศพล ว่องประเสริฐ
17 18015 3 13 17 เด็กชาย ประพัทธพงศ์ ละคร
18 18017 3 13 19 เด็กชาย วิษณุพงศ์ เป้าประเสริฐ
19 18019 3 13 21 เด็กชาย สุทธิภัทร วงษ์เคลือวัลย์
20 18021 3 13 23 เด็กชาย อดิศร ยิ้มละม้าย
21 17407 4 2 39 นางสาว พิมอัปสร หงษ์มา
22 17408 4 8 34 นางสาว ภัทรวดี ไชยปัญญา
23 17412 4 8 35 นางสาว วิสสุตา สกุลคต
24 17402 4 9 34 นางสาว ปรียนิตย์ สำลีอ่อน
25 16720 5 4 30 นางสาว นภัสนันญ์ ขรรค์เพ็ชร์
26 16722 5 4 31 นางสาว ปณิดา จันทร์สด
27 16628 5 8 16 นาย ขรรค์ชัย ดวงทอง
28 16428 5 9 29 นางสาว วิชญาพร ทัศน์เจริญ
29 16732 5 9 36 นางสาว อรชพร กรองทอง
30 18733 5 9 38 นางสาว นฤภร หอมหวล
31 16162 6 8 18 นาย อัณณพ คำสงค์