ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18813 1 2 14 เด็กหญิง กชกร ธรรมโส
2 18816 1 2 17 เด็กหญิง ญาณิน ชุ่มอารมณ์
3 18820 1 2 21 เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วนุ่ม
4 18823 1 2 24 เด็กหญิง ปุญจิรภา หมื่นสุข
5 18825 1 2 26 เด็กหญิง มาวินวดี มงคล
6 18855 1 3 21 เด็กหญิง พรปวีณ์ ภูมิประเสริฐรุ่ง
7 18862 1 3 28 เด็กหญิง อาทิตยา ริ้วนาค
8 18875 1 4 13 เด็กหญิง กฤติมา ใจชนะ
9 18879 1 4 17 เด็กหญิง ขวัญจิรา ชววิทยภิญโญ
10 19041 1 8 26 เด็กหญิง ตาลทิพย์ เลื่อยคลอง
11 19047 1 8 32 เด็กหญิง พลอยไพลิน พูลผล
12 19061 1 9 10 เด็กชาย ยุทธเนตร แซ่เหีย
13 19065 1 9 14 เด็กชาย วชิรวุฒิ วุฒิทา
14 19077 1 9 26 เด็กหญิง ธนภรณ์ แสงรัตน์
15 19090 1 10 1 เด็กชาย กษิดิ์วรรธน์ ปุริโส
16 19093 1 10 4 เด็กชาย จุลจักร จินดาวงศ์
17 19104 1 10 15 เด็กชาย พงศ์เทพ โพธิ์สร้อย
18 19278 1 14 35 เด็กหญิง รัตติมา ณปภากุลวงศ์
19 19280 1 14 37 เด็กหญิง สุพิชญ์ชญา สุทธิประเสริฐ
20 18241 2 3 9 เด็กชาย เอกพจน์ สีหาวงค์
21 18301 2 5 1 เด็กชาย กรินทร์ คำพา
22 18357 2 6 22 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ กันธา
23 18421 2 8 13 เด็กชาย เบญจมาพล เสือคง
24 18435 2 8 26 เด็กหญิง จิรัชญา ศรีมาคราม
25 18441 2 8 32 เด็กหญิง ศศิวิมล ศรีเกตุ
26 18442 2 8 33 เด็กหญิง สุชาดา รุ่งโรจน์
27 18473 2 9 29 เด็กหญิง โชติรส รักษา
28 18523 2 11 6 เด็กชาย ณัฐพร วงค์จันทร์
29 18550 2 11 33 เด็กหญิง วรรวิสาร์ วิสารทการณ์
30 17719 3 5 1 เด็กชาย จิตติพัฒน์ สอนสุรินทร์
31 17722 3 5 3 เด็กชาย ธนวัฒน์ วิเชียรดี
32 17819 3 5 28 เด็กหญิง ประภาพร ธนสิริเมธี
33 17767 3 6 8 เด็กชาย ภูตะวัน พรหมลิ
34 17772 3 6 13 เด็กหญิง กีรติกา หนชัย
35 17779 3 6 20 เด็กหญิง ปุณิกา เทียนงาม
36 17794 3 7 10 เด็กชาย พลภัทร พรแสน
37 17806 3 7 21 เด็กชาย อณุชา สีอินคำ
38 17814 3 7 29 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ รักษาชนม์
39 17817 3 7 30 เด็กหญิง ทักษ์สุดา คุณหงษ์
40 17975 3 12 13 เด็กชาย นพรัตน์ นุชเส
41 17305 4 3 9 นาย รามจิตติ รามเมือง
42 17297 4 4 18 นาย ณัฐปภัสร์ ทัศมี
43 17299 4 4 19 นาย ธนวัฒน์ พิมพ์ศรี
44 17153 4 4 31 นางสาว คณิตา สุขดิษฐ
45 18143 4 4 40 นางสาว ชุติมา ปักกะสีนัง
46 17428 4 6 14 นาย พงษ์เพชร ชามนตรี
47 17189 4 6 23 นางสาว กนกอร ดำรงชัยวงศ์
48 17410 4 6 33 นางสาว วรินทร อิวาโคชิ
49 17575 4 6 35 นางสาว เกษศิรินทร์ อินธิพันธ์
50 17404 4 9 35 นางสาว พรนิชา ธนพรพนิต
51 18687 5 4 21 นาย อรรถชัย หอดขุนทด
52 16308 5 6 2 นาย นวพล อยู่นาน
53 16345 5 6 4 นาย วัชรพันธ์ อริยะเพชร
54 18716 5 6 39 นางสาว เพชรแพรวา เงือกน้ำ
55 18749 5 10 20 นางสาว ภัทรภร กันวิหก