ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18488 2 10 7 เด็กชาย ธรรมนุรัตน์ สีวิสุทธิ์
2 18495 2 10 14 เด็กชาย ศิรวัฒน์ อำพัฒน์
3 17804 3 7 19 เด็กชาย สิทธิพล บุญเลิศ