ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18665 2 14 37 เด็กหญิง อรุโณชา ศรีศิลป์
2 16980 4 4 26 นางสาว ณัฐธยาน์ เสียงอ่อน
3 16984 4 4 27 นางสาว พิชชาพร กลิ่นสุคนธ์
4 16982 4 5 18 นางสาว นราวดี วงค์เทศ
5 17079 4 6 20 นางสาว สรชา เผือกบางนา
6 17119 4 6 21 นางสาว วิรากร เล็กเลิศ
7 17416 4 6 34 นางสาว อรอัจฉรีย์ จุ้ยเจริญ
8 16989 4 7 10 นางสาว รัตนภิญญา คงสุริยะภิญโญ
9 16968 4 11 1 นาย ชาญวิน วิลาทอง
10 16977 4 11 7 นางสาว กนกพรรณ ศรีอ่อน
11 16981 4 11 9 นางสาว ธวัลรัตน์ เรือนใส
12 16985 4 11 10 นางสาว ภิญญาพัชญ์ แก้วศรีเจริญ
13 16986 4 11 11 นางสาว มณีรัตน์ พลศักดิ์
14 16991 4 11 14 นางสาว วณิชชา สหวงศ์
15 16996 4 11 18 นางสาว สุธินี กุรัตน์
16 16997 4 11 19 นางสาว สุธิมา เพิ่มเพ็ชร
17 19300 4 11 20 นางสาว ทิพย์วาริน น้อยอรุณ