ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 16910 4 1 1 นาย สิทธิกร แย้มพลาย
2 17092 4 1 10 นาย นัฐภูมิ อ่อนเพ็ง
3 17355 4 2 35 นางสาว ณิชานาฏ อาจเอี่ยม
4 17067 4 3 20 นางสาว เจนจิรา เสาศิริ
5 17319 4 3 32 นางสาว ณัฐวลัญช์ รมยะสมิต
6 17353 4 3 34 นางสาว ฐานิตา อาจเอี่ยม
7 17363 4 3 35 นางสาว พณิกา โสมาศรี
8 17367 4 3 36 นางสาว ภัทรารัตน์ ลือชา
9 19284 4 3 41 นางสาว พรประภา ชูโชควสุกุล
10 17361 4 6 29 นางสาว นิธยาภรณ์ ใจตึก
11 17028 4 8 22 นางสาว ณัฐณิชา เตืออ่อน
12 17038 4 8 23 นางสาว อัญณัฐ แพสุพัตร
13 16395 5 3 24 นางสาว ศิระนันท์ จันทะพิทักษ์
14 16422 5 3 25 นางสาว เชิญขวัญ แก้วประสิทธิ์
15 15952 6 3 25 นางสาว พีทยารัตน์ หอมอ่อน
16 15954 6 3 26 นางสาว วันวิสาข์ พูนผล
17 15957 6 3 27 นางสาว วิราสินีย์ เขียวเกษม
18 17576 6 3 37 นางสาว อพัชฌา เหล่าระพะ