ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18942 1 6 6 เด็กชาย ธนวัฒน์ เพ็ชรจรูญ
2 18944 1 6 8 เด็กชาย ธนากร จันทร์เภา
3 18962 1 6 26 เด็กหญิง นภัสนันท์ อยู่เย็น
4 18258 2 3 26 เด็กหญิง วรกัญญา พวงมั่ง
5 18373 2 7 1 เด็กชาย ชนม์ณจักร อำภา
6 18374 2 7 2 เด็กชาย ชยากร ถมทอง
7 18382 2 7 10 เด็กชาย ประชาภิวัฒน์ บุญช่วย
8 18388 2 7 16 เด็กชาย วิวรรธน์ เดชสุภา
9 18391 2 7 19 เด็กชาย สุรเชษฐ์ มีมานะ
10 18420 2 8 12 เด็กชาย บุณยภู ทรงศิริ
11 17597 3 1 13 เด็กชาย วิธวินท์ ไค่นุ่นภา
12 17879 3 9 20 เด็กหญิง กนกวรรณ แตงไทย
13 17880 3 9 21 เด็กหญิง กมลนัทธ์ น้ำใจดี
14 17882 3 9 23 เด็กหญิง จุฑารัตน์ อธิชาติ
15 17886 3 9 27 เด็กหญิง พนิตนันท์ กล้าเกิดผล
16 17895 3 9 35 เด็กหญิง อินธิราภรณ์ บุญมาเลิศ