ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18201 2 2 3 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ โชติวงษ์
2 18206 2 2 8 เด็กชาย วีรภัทธ์ รื่นเริง
3 18270 2 4 8 เด็กชาย ณัฐดนัย บูรณะ
4 18299 2 4 37 เด็กหญิง สุภาวรรณ ตมกลาง
5 18379 2 7 7 เด็กชาย ธีรพงศ์ แก้วนุช
6 18482 2 10 1 เด็กชาย ณพธีร์ ยืนชีวิต
7 18483 2 10 2 เด็กชาย เตชทัต โอนหอม
8 18485 2 10 4 เด็กชาย แทนคุณ ศักดาเกียรติกุล
9 18489 2 10 8 เด็กชาย นภัสรพี เจียรแจ้ง
10 18493 2 10 12 เด็กชาย ปริวัฒน์ เกาะคำ
11 18494 2 10 13 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ฉัตรไพศาลพิทักษ์
12 18498 2 10 17 เด็กชาย อลงกต เรืองศรี
13 19305 2 10 18 เด็กชาย ธนาธิป มีใหญ่
14 18499 2 10 19 เด็กหญิง กนกวรรณ รุทรกาญจน์
15 18500 2 10 20 เด็กหญิง กชกร ยิ้มเจริญ
16 18506 2 10 26 เด็กหญิง ปัญญาพร คนเพียร
17 18507 2 10 27 เด็กหญิง พิจิตรา ผลธรรม
18 18508 2 10 28 เด็กหญิง พิชชาภา แก้วสิมมา
19 18509 2 10 29 เด็กหญิง เมศิยา แซงดานุช
20 18512 2 10 32 เด็กหญิง วราภรณ์ แสงศิลา
21 18513 2 10 33 เด็กหญิง วริศรา แจ้งไพรี
22 18514 2 10 34 เด็กหญิง สิราวรรณ ฟองย้อย
23 18598 2 13 7 เด็กชาย ธนภัทร พูนประสิทธิ์