ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18951 1 6 15 เด็กชาย พุฒิภัทร ปิจดี
2 19113 1 10 24 เด็กหญิง ธนัชญาพร คำจันทร์
3 19247 1 14 4 เด็กชาย ฉลองชัย ชฎารัมย์
4 18376 2 7 4 เด็กชาย ฐากร ดลสุข
5 18390 2 7 18 เด็กชาย สุทธิชัย สังข์แก้ว
6 18405 2 7 34 เด็กหญิง ภูริชญา สูงแข็ง
7 18445 2 8 36 เด็กหญิง ไอยเรศ พันต่วน
8 18466 2 9 21 เด็กชาย ศุภโชค แสวงสุข
9 17785 3 7 23 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เดชบรรทม
10 17811 3 7 26 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เพ็งพล
11 17813 3 7 28 เด็กหญิง ญาณิศา พรมณี
12 17821 3 7 33 เด็กหญิง มินตรา สาลี
13 17822 3 7 34 เด็กหญิง สุวรรณา เภตรา
14 17823 3 7 35 เด็กหญิง อภิญญา แพงน้อย
15 17867 3 9 8 เด็กชาย ธีรดนย์ อิ่มเกิด
16 17878 3 9 19 เด็กชาย อริย์ธัช วัฒนพงศ์วรกุล
17 17881 3 9 22 เด็กหญิง จิราภา ขีดศรีทอง
18 17885 3 9 26 เด็กหญิง ผกามาศ ตรีวิชาชัย
19 17892 3 9 33 เด็กหญิง วิชชุลดา ชะคู
20 17893 3 9 34 เด็กหญิง สุพรรษา คำป้อม
21 17929 3 10 34 เด็กหญิง ศศิภา ขีดศรีทอง
22 17999 3 12 33 เด็กหญิง ศศิมา เหลือหลาย
23 17291 4 9 28 นางสาว สุวรรณา เรืองชัย
24 16889 5 8 22 นาย ณภัทร เด็งเจริญ
25 18721 5 8 26 นาย ธเนศพล พวงสมบัติ
26 16081 6 8 30 นางสาว ณัฐริกา เกิดนวล
27 15796 6 9 23 นางสาว ศิริภัทร แจ่มจำรัส
28 16876 6 9 38 นางสาว สุธาสินี ชฎารัมย์
29 18128 6 9 39 นางสาว วีนัส ประสาทเกษการณ์
30 18762 6 9 40 นางสาว ชนากานต์ ยาประจัน