ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18979 1 7 4 เด็กชาย ชินกฤต นพรัตน์
2 18987 1 7 12 เด็กชาย ปกรณ์กิตติ์ พัฒนะมงคลกูล
3 19133 1 11 5 เด็กชาย ฉัตรชัย มาลัย
4 19223 1 13 18 เด็กชาย สหรัฐ คำเสี่ยน
5 18166 2 1 5 เด็กชาย ธันวา ตาดทอง
6 18242 2 3 10 เด็กหญิง กวินธิดา การสมสิทธิ์
7 18243 2 3 11 เด็กหญิง กษิรา บรรเทิงใจ
8 18244 2 3 12 เด็กหญิง กัญญ์วรา รักพงษ์
9 18245 2 3 13 เด็กหญิง จารีรัตน์ เทียวประสงค์
10 18246 2 3 14 เด็กหญิง จิรชญา เทพสมบัติ
11 18249 2 3 17 เด็กหญิง ชยานันต์ มาตราช
12 18252 2 3 20 เด็กหญิง ธนัชพร วิลาศรี
13 18256 2 3 24 เด็กหญิง ภัทราวดี ไตรรส
14 18491 2 10 10 เด็กชาย ปยุต อัฐเศรษฐ
15 17934 3 11 4 เด็กชาย จิรครินทร์ หล้าซ้อย
16 17935 3 11 5 เด็กชาย ชีวานนท์ ไชยพรมมา
17 17936 3 11 6 เด็กชาย ธีรภัทร ดีด้วยชาติ
18 17938 3 11 7 เด็กชาย ปรวิศ น้อยภูธร
19 17940 3 11 9 เด็กชาย ปาณัสม์ พ่วงท้วม
20 17943 3 11 12 เด็กชาย ภานนท์ ทองบุตร
21 17948 3 11 17 เด็กชาย ศุภวิชญ์ พลายด้วง
22 17949 3 11 18 เด็กชาย เสฏฐ์ญา คงสุนทรสินธุ์
23 18752 3 11 20 เด็กชาย ทรงสิทธิ์ อาจสามารถ
24 19308 3 11 22 เด็กชาย จิรภัทร สิงขรณ์
25 17951 3 11 23 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ขันคำนันต๊ะ
26 17952 3 11 24 เด็กหญิง กำไร มนุษย์ชาติ
27 17953 3 11 25 เด็กหญิง ชนัญธิดา สุโทษา
28 17958 3 11 29 เด็กหญิง ภัทรสร สีวิบูลย์
29 17960 3 11 30 เด็กหญิง วรัชยา ปะกิเสนัง
30 17961 3 11 31 เด็กหญิง วิรดา ปรีจำรัส
31 17962 3 11 32 เด็กหญิง วิราสินี ประทุมมา
32 17964 3 11 33 เด็กหญิง สลิล ธรรมจันทร์
33 17965 3 11 34 เด็กหญิง สุนิษา สอนปั้น
34 18004 3 13 6 เด็กชาย จุลพงค์ มณีรัตน์
35 18039 3 14 10 เด็กชาย ชิษณุชา เครือมณี
36 17068 4 7 16 นางสาว ณภัสรณ์ ยี่สุ่นศรี
37 18737 5 10 6 นาย พีรพัฒน์ ภัทรวิริยะกิจ