ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18901 1 5 3 เด็กชาย ตฤณเดช ศรีศักดิ์
2 18913 1 5 15 เด็กชาย เมธา เหรียญทอง
3 18941 1 6 5 เด็กชาย ธนภัทร ฤทธิ์จอหอ
4 18946 1 6 10 เด็กชาย ประกาศิต ยังมากนาม
5 18981 1 7 6 เด็กชาย ฐนปพณ มาลัย
6 19017 1 8 3 เด็กชาย แซมเยล ชรอน ไอรอนส์
7 19060 1 9 9 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ชื่นทรวง
8 19099 1 10 10 เด็กชาย ธนทรัพย์ เกตุเทียน
9 19129 1 11 1 เด็กชาย กนกพล แซ่โง้ว
10 19171 1 12 5 เด็กชาย จิตรพงค์ เที่ยงท้องคุ้ง
11 19182 1 12 16 เด็กชาย สรัณกร รักแก้ว
12 19226 1 13 21 เด็กชาย อุดมศักดิ์ นุชแสงพลี
13 18311 2 5 11 เด็กชาย รัชชานนท์ คำโพธิ์
14 18338 2 6 2 เด็กชาย ณัฐดนัย เหลาบุญมา
15 18339 2 6 3 เด็กชาย ทรรศรุจน์ ดิลกพุทธมงคล
16 18393 2 7 21 เด็กชาย เหมรัศมิ์ สอนอรุณ
17 18410 2 8 2 เด็กชาย คทาธร ไชยณรงค์
18 18413 2 8 5 เด็กชาย ชาญยุทธ คัดทรายขาว
19 18451 2 9 6 เด็กชาย ชลกรณ์ นาสิงคาร
20 18471 2 9 26 เด็กชาย อัษฎาวิชญ์ สมคะเน
21 18497 2 10 16 เด็กชาย อภิสิทธิ์ เสาร์สมวงษ์
22 18602 2 13 10 เด็กชาย พชร เพชรคง
23 18631 2 14 3 เด็กชาย คุณากร สมรสมนตรี
24 18644 2 14 16 เด็กชาย วรเชษฐ์ ขะชี้ฟ้า
25 17726 3 5 6 เด็กชาย นครินทร์ สินนอก
26 17834 3 8 11 เด็กชาย พชรพล ปราบภัย
27 17900 3 10 5 เด็กชาย ณัฐนนท์ ในหว่าง
28 17903 3 10 8 เด็กชาย นพณัฐ แก้วลายคำ
29 18045 3 14 15 เด็กชาย พงศพัฒน์ ในหว่าง
30 17019 4 9 5 นาย วรเมธ สิทธิหงษ์
31 18757 4 9 20 นาย พงศกร ไชยมงกุฏ
32 16380 5 3 5 นาย วรศักดิ์ ตะจิมนอก
33 15933 6 8 11 นาย ศุภวิชญ์ จีระกิตติโสภณ
34 16054 6 8 14 นาย ชลสิทธิ์ จูวัฒน์
35 16058 6 8 15 นาย ธนวรรธน์ ศรีหย่อง
36 16151 6 8 16 นาย นาวิน นาบำรุง
37 16159 6 8 17 นาย ศุภสิริชัย น้อยวานิช
38 16203 6 8 19 นาย เอกรัตน์ พัฒิพรม
39 18074 6 8 21 นาย ธีรทัศน์ กระต่ายทอง
40 15849 6 9 4 นาย สุชาครีย์ ทิพย์ทวี
41 16146 6 9 16 นาย เดชา ชมภูน้อย
42 18127 6 9 18 นาย กฤษฎา นิลวันดี
43 18760 6 9 20 นาย ปิยะพงษ์ สิงห์เชื้อ
44 18761 6 9 21 นาย อภิรักษ์ เสาร์สมวงษ์