ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 17379 4 2 12 นาย ชัยสิทธิ์ พุกสุข
2 17386 4 2 13 นาย พงศกร เวชสมุทรวารี
3 17209 4 2 23 นางสาว สรณ์สิริ ขันชารี
4 17233 4 2 24 นางสาว กาญจนา สัตบุตร
5 17293 4 3 29 นางสาว อมรรัตน์ สง่างาม
6 17417 4 3 38 นางสาว อัญชิสา เบญจพฤษชาติ
7 17013 4 6 5 นาย ภาณุวิชญ์ เซาะมัน
8 19295 4 10 32 นางสาว พิมพ์ชนก ยางสุข
9 16588 5 1 35 นางสาว ศิริลักษณ์ ถินทอง
10 16581 5 2 30 นางสาว ชนากานต์ ถินทอง
11 16585 5 2 31 นางสาว ปาริชาต ดีทองแก้ว
12 16497 5 7 20 นางสาว ณัฏฐิกา ปลั่งกลาง
13 16577 5 7 29 นางสาว จิตตราภรณ์ นิทะ
14 16583 5 7 30 นางสาว ณัฐพร หอมชวน
15 16587 5 7 31 นางสาว วีรภัทรา เนธิบุตร
16 16342 5 10 4 นาย พิรชาติ โยมาวิชยานนท์
17 15750 6 1 9 นางสาว นาเดีย เกตุสุขำ
18 15751 6 1 10 นางสาว บรรณสรณ์ ไชยทอง
19 15761 6 1 11 นางสาว สลินทิพย์ งวงช้าง