ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 19094 1 10 5 เด็กชาย ชัยชนะ สระแก้ว
2 19107 1 10 18 เด็กชาย วัชรวิชญ์ วงษ์รพีพรรณ
3 18378 2 7 6 เด็กชาย เตโช โปร่งแก้วงาม
4 18381 2 7 9 เด็กชาย ปกรณ์ สมุยยันต์
5 18383 2 7 11 เด็กชาย พงศกร พลีวรรณ
6 18486 2 10 5 เด็กชาย ธนกฤต พลีน้อย
7 18487 2 10 6 เด็กชาย ธนวัฒน์ หินทอง
8 18492 2 10 11 เด็กชาย ปรเมศวร รอดบุญ
9 17588 3 1 4 เด็กชาย พัทธดนย์ แคนมั่น
10 17589 3 1 5 เด็กชาย พิชญุตม์ พลทิพย์
11 19306 3 7 36 เด็กหญิง รัชนีกร ศรีสวัสดิ์
12 17860 3 9 1 เด็กชาย กฤตษณพล จันทร์ศูนย์
13 17968 3 12 6 เด็กชาย จีรพัฒน์ เกตุสุขำ
14 17982 3 12 20 เด็กชาย สุรบดี สาระทิศ
15 17984 3 12 22 เด็กชาย อัครพล ประดับศรี
16 17248 4 6 25 นางสาว ภัทรพร หลงมาดี
17 16481 5 8 3 นาย ธัญญธร วงศ์จารุทัศน์
18 16523 5 8 6 นาย ภัทรพงศ์ อินทร์ผาย
19 17553 5 8 24 นาย วรายุทธ กิตติสาร
20 16517 5 9 6 นาย ชยุตพงศ์ หลักม่วง
21 16670 5 9 15 นาย ภัทรดล วงศ์ยะรา