ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18995 1 7 20 เด็กชาย รัตนาวุธ บุญสม
2 19036 1 8 22 เด็กหญิง กัญญานี สายเสมา
3 19038 1 8 23 เด็กหญิง เขมจิรา แซ่เล้า
4 19042 1 8 27 เด็กหญิง นัทธการ สร้อยทอง
5 19043 1 8 28 เด็กหญิง นับพลอย อินต๊ะรินทร์
6 19204 1 12 38 เด็กหญิง อชิวราฬ์ อินทรสูตร์
7 19271 1 14 28 เด็กหญิง ธนัญชญา สอนใจ
8 17074 4 1 24 นางสาว ปริยาภัทร์ อนุวรรณพงศ์
9 17245 4 2 27 นางสาว พิชญา รื่นภิรมย์
10 17292 4 2 30 นางสาว อชิรญาณ์ คูจิระประเสริฐ
11 17401 4 2 38 นางสาว ธนภร ศรีบุญธรรม
12 17376 4 6 32 นางสาว อรสินี หนูมี
13 16899 4 10 2 นาย ณัฐดนัย มากเหลือ
14 16924 4 10 15 นางสาว พิมพ์นารา บุญเลิศ
15 16961 4 10 23 นางสาว วรพิชชา สายรัตน์
16 16964 4 10 25 นางสาว ษิณาธาร รู้แพร่
17 16527 5 4 8 นาย เสกสรรภูมินทร์ สมสวย
18 16354 5 4 24 นางสาว ชลิสา ชุมเกต
19 16357 5 4 25 นางสาว นลินนิภา สังข์เสนาะ
20 18692 5 4 39 นางสาว พรนิภา คำแก้ว
21 15733 6 1 1 นาย ทวิวัฒน์ พยุงวงศ์
22 15734 6 1 2 นาย ธนวินท์ ชาเหลา
23 15747 6 1 8 นางสาว ธารวิมล คำป้อ
24 15932 6 3 10 นาย ลิปปกร ฉิมพาลี