ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18854 1 3 20 เด็กหญิง พรณัฐชา ลีศรีทอง
2 18860 1 3 26 เด็กหญิง แพรวา พัฒนพูนผล
3 18452 2 9 7 เด็กชาย ชิติพัทธ์ ไพยรัตน์
4 18453 2 9 8 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ เทพขุนทอง
5 18641 2 14 13 เด็กชาย พีรยุทธ ไกรทอง
6 17665 3 3 9 เด็กชาย จิรพัส บุญเลิศ
7 18155 3 3 29 เด็กหญิง วรินธรณ์ ธนพงศ์เจริญกุล
8 17749 3 5 22 เด็กหญิง มีนา ชื่นพลี
9 17750 3 5 23 เด็กหญิง เมริษา อยู่สุข
10 16969 4 11 2 นาย ณัฐธศักดิ์ เสาร์สุข
11 18145 4 11 4 นาย ธนดล แก้วถิ่นดง
12 16990 4 11 13 นางสาว รุจาภา เยี่ยมรัมย์
13 16992 4 11 15 นางสาว วรรณพร สมมาคูณ
14 16995 4 11 17 นางสาว สมิตานัน หวนขุนทด
15 16557 5 8 8 นาย ขวัญชัย ดวงทอง
16 18108 6 5 17 นาย ศุภสิน ใช้ช้าง