ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18767 1 1 1 เด็กชาย กันต์ธีภพ ไทยลา
2 18768 1 1 2 เด็กชาย คมศร แก้วสนธิ์
3 18769 1 1 3 เด็กชาย จิณณวัตร เร่งรัด
4 18770 1 1 4 เด็กชาย ชานนท์ สากร
5 18771 1 1 5 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ดาราแจ้ง
6 18772 1 1 6 เด็กชาย ธนัชชา รังสิมานิรันดร์
7 18773 1 1 7 เด็กชาย นนท์ทนันท์ นันทะชัย
8 18774 1 1 8 เด็กชาย นนทพัฒน์ พรมแสง
9 18775 1 1 9 เด็กชาย นภัสกร ปั๋นเป็ง
10 18776 1 1 10 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ พาจิตร
11 18777 1 1 11 เด็กชาย ปพนธนัย ช่วยนา
12 18778 1 1 12 เด็กชาย เปมทัต ดีชัยยะ
13 18779 1 1 13 เด็กชาย พันธนนท์ ทรงศิริสุวพงษ์
14 18780 1 1 14 เด็กชาย ภัทรดนัย อิสโร
15 18781 1 1 15 เด็กชาย ภูวิทย์ พิมพ์เสนา
16 18782 1 1 16 เด็กชาย ภูริวัฒน์ พรมชาติ
17 18783 1 1 17 เด็กชาย วิริทธิ์พล โบสุวรรณ์
18 18784 1 1 18 เด็กชาย เสฏฐศิษฎ์ ฮุยตระกูล
19 18785 1 1 19 เด็กชาย สรวิชญ์ ภูมนัส
20 18786 1 1 20 เด็กชาย ออมสิน บุญส่งธรรม
21 18787 1 1 21 เด็กหญิง กนกอร ทองแย้ม
22 18788 1 1 22 เด็กหญิง กมุทพร หินตะ
23 18789 1 1 23 เด็กหญิง กุลชาภา นาจาน
24 18790 1 1 24 เด็กหญิง เขมจิรา คำขันตี
25 18791 1 1 25 เด็กหญิง ณิศรา แก้วลัดดา
26 18792 1 1 26 เด็กหญิง นภัสสร บุญราช
27 18793 1 1 27 เด็กหญิง นวพร บุดดีคำ
28 18794 1 1 28 เด็กหญิง บุญญาภา ลัญจกรมงคล
29 18795 1 1 29 เด็กหญิง ปพิชญา สีดาน้อย
30 18796 1 1 30 เด็กหญิง ไพลิน จันทร์ศรีแก้ว
31 18797 1 1 31 เด็กหญิง สิริกร คำทราย
32 18798 1 1 32 เด็กหญิง สิริกรพร คำทราย
33 18799 1 1 33 เด็กหญิง สุชานุช เกิดบัว