ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18210 2 2 12 เด็กชาย อติกานต์ ประดับคำ
2 18424 2 8 16 เด็กชาย พนาสัณฑ์ บุตรวิชา
3 18468 2 9 23 เด็กชาย สุภินันท์ แก้วเกิด
4 17586 3 1 2 เด็กชาย ธัญเทพ มั่นใจ
5 17587 3 1 3 เด็กชาย ปราชญ์ญา คูจิระประเสริฐ
6 17593 3 1 9 เด็กชาย ภานุวัฒน์ มีภักดี
7 17657 3 3 1 เด็กชาย ธนกิต หงษ์ทอง
8 17685 3 4 1 เด็กชาย กุลนิษฐ์ การอ่วม
9 17689 3 4 4 เด็กชาย ธนวัฒน์ ธชีพันธุ์
10 17693 3 4 8 เด็กชาย พีรพล โลกคำลือ
11 17694 3 4 9 เด็กชาย เมธา ดำแดงดี
12 17697 3 4 11 เด็กชาย ลภณ พูลสุข
13 17712 3 4 22 เด็กหญิง พลอยพัชชา บริบูรณ์
14 17988 3 4 31 เด็กหญิง ชิโณรส กำแก้ว
15 17724 3 5 4 เด็กชาย ธนาธร เหมสมิติ
16 17755 3 6 1 เด็กชาย กฤตยชญ์ แสนโสภา
17 17763 3 6 5 เด็กชาย ธนเดช ศรีใจมั่น
18 17764 3 6 6 เด็กชาย ธีรพงษ์ น้อยจำนงค์
19 17765 3 6 7 เด็กชาย บารมี โตมี
20 17768 3 6 9 เด็กชาย วิศนุ วณิชยธนากร
21 17769 3 7 3 เด็กชาย สุขวัฒน์ สำโรงทอง
22 17770 3 7 4 เด็กชาย อภิวัฒน์ สืบสิงห์
23 17861 3 9 2 เด็กชาย กฤติกรณ์ วีระโช
24 17863 3 9 4 เด็กชาย ณัฐภัทร อินทร์สว่าง
25 17865 3 9 6 เด็กชาย ธนเดช ศรีนาค
26 17870 3 9 11 เด็กชาย ภูเกล้า ศรีสร
27 17873 3 9 14 เด็กชาย วรกริช เฉียงรอด
28 17874 3 9 15 เด็กชาย วรวัตร ทำเลนา
29 17876 3 9 17 เด็กชาย สุประวีณ์ เวฬุวนารักษ์
30 17686 3 11 1 เด็กชาย คุณาสิน เสาสวัสดิ์
31 17695 3 11 2 เด็กชาย รณกร ตั้งศรีตระกูล
32 17946 3 11 15 เด็กชาย วัชรินทร์ เปรี้ยววงค์
33 18766 3 11 21 เด็กชาย ปวีณ์กร ใจดี
34 17699 3 12 2 เด็กชาย ส.นพรัตน์ นาดี
35 18753 3 12 24 เด็กชาย รพีพัฒน์ ไชยเบ้า
36 17735 3 14 2 เด็กชาย รณชัย คุณมี