ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18811 1 2 12 เด็กชาย วายุ แก้วอบเชย
2 18978 1 7 3 เด็กชาย ชยากร บุญสูง
3 18990 1 7 15 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ โนนทะจันทร์
4 19031 1 8 17 เด็กชาย สุกฤต พลอยสุวรรณ์
5 19100 1 10 11 เด็กชาย ธีรนนท์ แก้วสวาท
6 19135 1 11 7 เด็กชาย ชัยชนะ เจิมจันทร์
7 19136 1 11 24 เด็กชาย ณภัทร ทะชัย
8 19168 1 12 2 เด็กชาย กิตตินันท์ โมกมี
9 19179 1 12 13 เด็กชาย ภัทรวรรธน์ ผาสุข
10 19240 1 13 35 เด็กหญิง วาสนา แสงศิลา
11 19246 1 14 3 เด็กชาย กิตติพจน์ ป้านสำราญ
12 18236 2 3 4 เด็กชาย ตนุภัทร จันทรเจริญ
13 18238 2 3 6 เด็กชาย ธนภัทร เรืองศรี
14 18427 2 8 19 เด็กชาย พีระยุทธ จันทราม
15 18450 2 9 5 เด็กชาย ชนินทร พิมพะ
16 18462 2 9 17 เด็กชาย วัชรวิชญ์ ตรีเมฆ
17 18464 2 9 19 เด็กชาย วันชนะ มาดเหมาะ
18 18479 2 9 35 เด็กหญิง พัชราภร โสมาบุตร
19 18533 2 11 16 เด็กชาย สหธรรม จันทรจิโรจน์กุล
20 18599 2 13 8 เด็กชาย ธนวัฒน์ นิเรืองรัมย์
21 18604 2 13 12 เด็กชาย วรเมธ คนยืน
22 18607 2 13 15 เด็กชาย องอาจ พรหมนิยม
23 17780 3 6 21 เด็กหญิง พรพิชชา พูนเพิ่ม
24 17784 3 6 24 เด็กหญิง รมิดา ธรรมนารถสกุล
25 17862 3 9 3 เด็กชาย ณัฐดนัย ช้างแก้ว
26 17864 3 9 5 เด็กชาย ณุกูล ผากา
27 17866 3 9 7 เด็กชาย ธาวิน เชียงทอง
28 17868 3 9 9 เด็กชาย ธีรภัทร พรหมสิทธิ์
29 17871 3 9 12 เด็กชาย รัชพล บุญเรือง
30 17877 3 9 18 เด็กชาย อภิเศรษฐ์ บุญศักดิ์
31 17419 4 3 13 นาย จตุรวิชญ์ อยู่ดี
32 17076 4 5 20 นางสาว พิชชาภา บุญสุด
33 17083 4 5 21 นางสาว อิสริยนันต์ สุขสกุลวงศ์
34 17426 4 6 13 นาย ปริญญา ซื่อสัตย์
35 17430 4 6 15 นาย พิสิฐชัย จันทร์สงเคราะห์
36 16971 4 8 1 นาย นิธิภูมิ ปัจจัยโย
37 17423 4 8 17 นาย ธรรมนูญ สุดาดวง
38 19289 4 8 20 นางสาว ธีรพัฒน์ ธีรเนตร
39 17325 4 8 30 นางสาว ปนัดดา บุญมี
40 16973 4 9 1 นาย ภูวนัย ระบาเลิศ
41 17145 4 9 9 นาย วิศวะ พุทธา
42 17338 4 9 11 นาย ธีรเดช คำใจ
43 17420 4 9 14 นาย จิรวงศ์ ไชยปัญญา
44 17429 4 9 15 นาย พฤทธิพร รื่นเริง
45 17434 4 9 16 นาย ยศภัทร จันทร์แก้ว
46 17436 4 9 17 นาย วีรวุฒิ เหลืองอ่อน
47 17324 4 9 32 นางสาว ปณิตตรา สัตรา
48 18681 5 4 15 นาย พงศกร เกศนาคินทร์
49 16595 5 7 4 นาย ถิรวุฒิ น้อยเนาวสัตย์
50 16647 5 7 33 นางสาว กนกกาญจน์ สายขุนทด
51 16449 5 9 2 นาย สุรภัส ศรีทองกุล
52 16479 5 9 4 นาย ทิวัต อินทร์ตา
53 16488 5 9 5 นาย รัฐภูมิ พงษ์ณรงค์
54 16522 5 9 7 นาย พิทักษ์ชาติ จันทร์เหล่อ
55 16643 5 9 14 นาย ศักสิทธิ ขุราษี
56 16773 5 9 22 นาย คงศักดิ์ โพธิ์ทอง
57 18730 5 9 27 นาย อัครวินท์ นุชทองคำ
58 15916 6 4 12 นาย จิรวัฒน์ วรวาท
59 16194 6 4 20 นาย เมธาพันธ์ มณีสารอมรศิริ
60 16202 6 4 22 นาย ศุภกร เรืองโรจน์