ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18817 1 2 18 เด็กหญิง ณภัทร ตรีแสน
2 18834 1 2 35 เด็กหญิง หิรัญญา ไชยรัตน์
3 19040 1 8 25 เด็กหญิง ชมพูนุท ผาสุข
4 19105 1 10 16 เด็กชาย ภูวไนย พรอันแสง
5 19112 1 10 23 เด็กหญิง จีรนุช พรมศิริ
6 18184 2 1 22 เด็กหญิง ปารวี จันทร์ผูก
7 18437 2 8 28 เด็กหญิง ณัฐณิชา ภวัตพงศาไพศาล
8 18440 2 8 31 เด็กหญิง พิมพ์ชยาน์ พรมหาลาฤกษ์
9 18664 2 14 36 เด็กหญิง อริสา บิลโภชน์
10 17604 3 1 20 เด็กหญิง ฐานิดา เรืองโรจน์
11 17607 3 1 23 เด็กหญิง นริศรา สุขเจริญ
12 17620 3 1 36 เด็กหญิง อภิชญา พูลผล
13 17678 3 3 22 เด็กหญิง สลิษา อุ่นวิเศษ
14 17681 3 3 25 เด็กหญิง สุพิชชา เขียวใจ
15 18754 3 12 36 เด็กหญิง บุญญาพร เกิดละออ
16 16953 4 7 6 นางสาว ปัณณรัตน์ วิทยาจิรพัฒน์
17 16956 4 7 7 นางสาว พัชรพร อินทกรณ์
18 16958 4 7 8 นางสาว ภูริชยา ขัดบุญเรือง
19 17333 4 7 38 นางสาว ศศิวิมล แสนสำราญ
20 17334 4 7 39 นางสาว อธิปประภา ยะป๊อก
21 15890 6 1 19 นางสาว ชญาณิศา พันธ์โยธา
22 15998 6 1 33 นางสาว วรัญญา สัตยากุมภ์
23 16131 6 1 35 นางสาว เยาวภา สุวรรณ
24 16133 6 6 23 นางสาว วัชราภรณ์ อุ่นเงิน
25 16140 6 6 24 นางสาว อภิญญา พระจันจิต