ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18839 1 3 5 เด็กหญิง กรชวรรณ ประศรีหาคลัง
2 18850 1 3 16 เด็กหญิง นันท์นภัส คงสัมฤทธิ์
3 18858 1 3 24 เด็กหญิง พิชญาภา บัวน้ำจืด
4 18885 1 4 23 เด็กหญิง ธัญสินี วิเวก
5 19046 1 8 31 เด็กหญิง เปรมชนันท์ หล้ามณี
6 19050 1 8 34 เด็กหญิง ศุภิสรา จันทร์ศรี
7 19084 1 9 33 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ธรรมเหล็ก
8 19089 1 9 38 เด็กหญิง สุชาวดี แก้วสีคร้าม
9 19111 1 10 22 เด็กหญิง จณิสตา แซ่ตัน
10 19277 1 14 34 เด็กหญิง พิมดา ช่วยเจริญสุข
11 17122 4 1 33 นางสาว สุกัญญา พ่อชื่น
12 17062 4 4 7 นาย สุวรรณภูมิ ตรีบุญ
13 17149 4 4 13 นาย สรณ์กฤษณ์ อรรถาพันธุ์
14 17336 4 4 23 นาย จิรวัฒน์ ดอนโบราณ
15 17347 4 4 24 นาย วุฒินนท์ บุตรชน
16 17349 4 4 25 นาย ศุภโชค มนต์ทอง
17 17108 4 5 22 นางสาว ชนิกานต์ จันทรเนตร
18 17117 4 5 23 นางสาว พรนภัส หินทอง
19 17125 4 5 24 นางสาว อลิสรา โทสุวรรณ์
20 17203 4 5 29 นางสาว พรกมล เชียงขวาง
21 17272 4 5 34 นางสาว เกศสุดา พลอยงาม
22 17373 4 5 36 นางสาว สิริกร มากลั่น
23 17457 4 5 37 นางสาว อรวรา ทิคำเกษ
24 17283 4 7 37 นางสาว ลักษณา เมืองแสงธรรม
25 17146 4 8 8 นาย เวชพิสิฐ ช้างเที่ยง
26 17348 4 9 12 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สายลีรักษ์
27 16944 4 11 6 นางสาว กุลวดี เสนาพันธ์
28 16721 5 5 28 นางสาว บุณยนุช เกษมสัมฤทธิ์
29 16725 5 6 29 นางสาว พิชชาภรณ์ ยศรุ่งเรือง
30 15944 6 1 30 นางสาว ณฐอร ฝอดสูงเนิน
31 18087 6 3 16 นาย ณัฐพงษ์ สถิตย์ถาวรชัย
32 15940 6 4 31 นางสาว กีรติ นิ่มอนงค์
33 15924 6 6 4 นาย ธนดล ทิ้งเสน
34 15941 6 6 16 นางสาว เกล้ากัญญา สิริโชติอนันตกุล
35 15920 6 7 4 นาย ณัฐกรณ์ พุ่มหริ่ง
36 15942 6 7 24 นางสาว ขวัญชนก เรือนเพ็ง
37 15946 6 7 25 นางสาว ณัฐธิดา ธัญสม
38 15949 6 7 26 นางสาว ธัญรัตน์ เย็นชื้น
39 15937 6 9 7 นาย อมรเทพ สารจันทร์