ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18963 1 6 27 เด็กหญิง นฤมล แม้นวิลัย
2 19108 1 10 19 เด็กชาย วิศวะ ชัยยะ
3 19212 1 13 7 เด็กชาย ณัฐฐเศรษฐ์ ศรีจันทร์
4 19254 1 14 11 เด็กชาย ธนวัฒน์ อยู่ดี
5 19266 1 14 23 เด็กหญิง ชนัณชิดา พึ่งบุญ
6 19268 1 14 25 เด็กหญิง ชลธิชา แสงทอง
7 18465 2 9 20 เด็กชาย ศิริศักดิ์ โสตศรีทิพย์
8 18470 2 9 25 เด็กชาย อภิวัชร์ พรเชียงบรร
9 18529 2 11 12 เด็กชาย นวพรรษ บุญช่วย
10 18594 2 13 3 เด็กชาย ชลิต นาคจู
11 18597 2 13 6 เด็กชาย ธนภัทร แก้วเรือนทอง
12 17760 3 14 6 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีเพียชัย
13 18041 3 14 11 เด็กชาย ณัฐพงษ์ แก้วสิงห์
14 18042 3 14 12 เด็กชาย ทินภัทร โอฬารรัตนา
15 18050 3 14 20 เด็กชาย มนตรี ศรีผุย
16 17176 4 5 12 นาย ธนวินท์ ศรีวิชา
17 17002 4 6 3 นาย ธีรภัทร กิจนิตย์ชีว์
18 17003 4 6 4 นาย ธีรภัทร ช่อสุวรรณ
19 17221 4 7 4 นาย ธีรพัฒน์ กลิ่นหอม
20 17089 4 8 6 นาย ธนกร ศิริจันโท
21 17175 4 8 10 นาย ชลนที คนตรง
22 17215 4 8 11 นาย การันต์ ทับสวัสดิ์
23 17216 4 8 12 นาย คฑาธัณท์ พันธุคะ
24 17418 4 8 16 นาย กฤษติธี ศรีผดุง
25 17016 4 9 4 นาย ยุทธนา อ่อนเพ็ง
26 17441 4 9 18 นาย อธิชา สิงห์ใส
27 17313 4 9 29 นางสาว ขจิตา ทองดี
28 15839 6 8 7 นาย ธีรภัทร กุลสา
29 15936 6 9 6 นาย อภิรักษ์ ศรีแก้ว