ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18827 1 2 28 เด็กหญิง รวิสรา ตระกูลศรี
2 19053 1 9 2 เด็กชาย ชาญณรงค์ ชวลิตเจริญชัย
3 19054 1 9 3 เด็กชาย ชายชาญ แต่งแก้ว
4 19214 1 13 9 เด็กชาย ธนกฤต คมขุนทด
5 19225 1 13 20 เด็กชาย อนุชา มิตรสามารถ
6 18178 2 1 16 เด็กหญิง ณปภัสร์ สันตติวงศ์ไชย
7 18267 2 4 5 เด็กชาย ชัยวัฒน์ สรรเสริญ
8 18386 2 7 14 เด็กชาย ไรวินทร์ แก้วปรับภาพ
9 17585 3 1 1 เด็กชาย กนกพล มะโนรส
10 17613 3 1 29 เด็กหญิง ยุพาพร นิ่มปาน
11 17622 3 2 2 เด็กชาย ณัฏฐพล พิมพ์รัฐเกษม
12 17624 3 2 4 เด็กชาย บวรวิทย์ ไชยเดช
13 17625 3 2 5 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ พานจันทร์
14 17626 3 2 6 เด็กชาย ปฏิพล รังมูล
15 17630 3 2 10 เด็กชาย ราชัน โนะคุน
16 17633 3 2 13 เด็กชาย เศรษฐา อบมา
17 17641 3 2 20 เด็กหญิง เบญญทิพย์ เงาเพชร
18 17707 3 4 17 เด็กหญิง พิชญ์สิณี เทียนสว่าง
19 17714 3 4 24 เด็กหญิง ภีรดา บุญรอด
20 17992 3 4 32 เด็กหญิง ปริณดา แก้วจุมพล
21 17739 3 5 13 เด็กชาย อนวรรษ สุขใจ
22 17777 3 6 18 เด็กหญิง บุษราพร บุญเสงี่ยม
23 17786 3 6 25 เด็กหญิง สุทธิดา เฉิน
24 17787 3 6 26 เด็กหญิง อลิษา แสนโสม
25 16307 5 1 2 นาย ธีรพัฒน์ จันทนจินดา
26 16310 5 1 3 นาย ปรัชญา วงค์อยู่
27 16437 5 1 7 นาย ธีรศักดิ์ หอมหวล
28 16493 5 1 8 นาย สิรภพ วิระวณิชย์ชัย
29 17558 5 1 9 นาย ณัฐดนัย ดีเลิศ
30 16319 5 1 10 นางสาว เกตน์นิภา จันทรเสนา
31 15735 6 1 3 นาย นนท์ธวัช นฤภัย
32 15775 6 3 5 นาย รัชพล วรโพธิ์
33 18086 6 3 15 นาย กฤษฎิพัชระ เสริมผล
34 15760 6 7 14 นางสาว ศิรินันท์ ชัยฉลาด