ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18803 1 2 4 เด็กชาย คุณานนต์ วงค์ไชย
2 18821 1 2 22 เด็กหญิง ณัฐพร แสงขำ
3 18826 1 2 27 เด็กหญิง รพีกร โพธิ์กัน
4 19074 1 9 23 เด็กหญิง ดลนภา อินทร์ศรีเมือง
5 19075 1 9 24 เด็กหญิง ตมิสา จุฑามาศ
6 19121 1 10 32 เด็กหญิง วรัญญา เหลืองอ่อน
7 19209 1 13 4 เด็กชาย ฐิตินันท์ กันหาวรรณะ
8 19259 1 14 16 เด็กชาย ภัคพล คงเกษมสุข
9 18164 2 1 3 เด็กชาย ณัฐภัทร เจริญวงษ์
10 18010 3 13 12 เด็กชาย ตรีกวินท์ แจ่มแจ้ง
11 17077 4 1 25 นางสาว วรภา ศรีฟ้า
12 17093 4 2 7 นาย ปราการ แซ่เม้า
13 17098 4 2 9 นาย อนุชา โภทะจันทร์
14 19282 4 2 15 นาย วัชรชาญพงศ์ ศรสิทธิ์
15 16998 4 3 4 นาย จิรนนท์ เลิกนอก
16 17090 4 3 6 นาย ธันยทร บัวทองจันทร์
17 17258 4 4 17 นาย ฐิติกร ภู่เทียน
18 17152 4 4 30 นางสาว เกศินี แท่งสุวรรณ์
19 17267 4 6 9 นาย พรชัย เจริญสุข
20 17066 4 7 15 นางสาว กัญญารัตน์ แสงสว่าง
21 17162 4 7 22 นางสาว ปภัสสร สามนารี
22 17274 4 7 34 นางสาว ณัฐริกา ใบชู
23 17276 4 7 35 นางสาว เตชินี ยิ้มแย้ม
24 18158 4 8 19 นาย อัฐธัญตรี ถิรธีภพแสงชัย
25 19299 4 11 5 นาย สิรภพ แก้วคง
26 16411 5 9 1 นาย โภคิน โพธิ์อรุณ
27 15766 6 1 4 นาย ฐณากรณ์ เพชรนาม
28 15877 6 1 5 นาย คุณากร ขุมทอง
29 15806 6 7 1 นาย ชัชวาล ว่าขานฤทธี
30 15838 6 7 3 นาย ธนากร เรืองแจ่ม