ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18870 1 4 8 เด็กชาย ภาคิน โสรัตน์ถาวร
2 18872 1 4 10 เด็กชาย อธิปตรัย ไชยทุม
3 18986 1 7 11 เด็กชาย นวัฒน์ ย่อมกลาง
4 18997 1 7 22 เด็กชาย สิทธิโชติ การอ่วม
5 19015 1 8 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ลาภชัย
6 19027 1 8 13 เด็กชาย ปุญญเดช ชิดขุนทด
7 19092 1 10 3 เด็กชาย จารุวัฒน์ ลุตะภาค
8 19181 1 12 15 เด็กชาย เศรษฐพล สุขศรี
9 18237 2 3 5 เด็กชาย ธนพงษ์ เจริญชัยวิบูลย์
10 18239 2 3 7 เด็กชาย นคินทร์ อุปทุม
11 18240 2 3 8 เด็กชาย ฤทธิรณ เศรษฐบุตร
12 18260 2 3 28 เด็กหญิง สุธีมนต์ เกิดมีเงิน
13 18262 2 3 30 เด็กหญิง สุภิญญา สุริย์พุทธ
14 18443 2 8 34 เด็กหญิง สุนิษา บุญเหล็ง
15 18461 2 9 16 เด็กชาย วรากร เศวตมุกดา
16 17136 4 4 9 นาย ตะวัน เลื่อยคลอง
17 17143 4 4 11 นาย วรวัฒน์ เดชโมรา
18 17150 4 4 14 นาย สิทธิพล จิตฤทธิ์
19 17307 4 4 21 นาย ศกุนากร โนนทะบุญ
20 16975 4 5 4 นาย อัณณพ หารเขมร
21 17144 4 5 10 นาย วิทวัส รัตนสุริยกุล
22 17298 4 5 13 นาย ธนภัทร บุญสนธิ์
23 17011 4 8 3 นาย ภควัต ทำเลนา
24 17262 4 8 13 นาย ธีรภัทร์ เสาใย
25 17427 4 8 18 นาย ผลิตโชค คงจังหวัด
26 17132 4 9 8 นาย จักรรินทร์ ใหม่โสภา
27 17035 4 9 22 นางสาว โยษิตา สีสูงเนิน
28 18673 5 3 14 นาย ธนกร แสนประเสริฐ
29 15987 6 5 30 นางสาว ธนวรรณ สุดเสนาะ
30 18114 6 5 40 นางสาว ลักขณา แดงงาม