ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 16314 5 2 1 นาย ศุภโชค ทัดเจริญ
2 16336 5 2 2 นาย เดชาธร เทียบเศียร
3 16337 5 2 3 นาย ปฏิญญา พรรณโรจน์
4 16338 5 2 4 นาย ปฏิภาณ พันธ์แย้ม
5 16597 5 2 14 นาย ธนัท หล้าต๊ะ
6 16635 5 2 15 นาย ธนดล เอกนพมณี
7 18666 5 2 19 นาย วชรพงศธร วิธิสินธุ์
8 16341 5 3 2 นาย พัชรพล เจริญวัย
9 16348 5 3 3 นาย อภิเดช เปรมกมล
10 16373 5 3 4 นาย ธนกร ดอกกระทุ่ม
11 16780 5 3 12 นาย พัสกร ศรีสวัสดิ์
12 18676 5 3 17 นาย พงศภัค ใจยุทธ
13 16343 5 7 1 นาย ภานุพงศ์ เร่งแสวง