ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 16305 5 1 1 นาย ธนวัฒน์ พลศักดิ์
2 16324 5 1 14 นางสาว ปฏิญญา โพธิ์สุวรรณ
3 16364 5 1 20 นางสาว รินรดา อิทธิพัทธานนท์
4 16460 5 1 24 นางสาว ปาวรี ปัญญาวิชัย
5 16461 5 1 25 นางสาว ปาวิณี ปัญญาวิชัย
6 16529 5 1 31 นางสาว เจนี่ มิตรสามารถ
7 16542 5 1 32 นางสาว ภัคจิรา โมกัณฑ์
8 16543 5 1 33 นางสาว มทินา ประไวย์
9 16544 5 1 34 นางสาว รินนีนาถ พงษ์บ้านไร่
10 16625 5 1 36 นางสาว อัญชิสา อ่อนเกตุ
11 16441 5 2 7 นาย ภูริพัฒน์ ศรีชามุกข์
12 16546 5 2 27 นางสาว วรนิษฐา มากฉาย
13 16547 5 2 28 นางสาว ศลัยฉัตร เหมือนสมัย
14 16386 5 3 20 นางสาว ดรัลรัตน์ ทานกระโทก
15 16531 5 3 26 นางสาว ฐิติชญา ยืนยงค์
16 16535 5 3 28 นางสาว บุญญานุช พรหมทองรักษ์
17 16554 5 3 30 นางสาว อารัญญา สลักกาย
18 19309 5 3 44 นางสาว ศิริรักษ์ โพธิ์สุ
19 18694 5 5 13 นาย ปราการ พันธุ์จันทร์
20 16553 5 5 24 นางสาว อัญชิสา เผือกเงิน
21 16526 5 6 8 นาย สิรวิชญ์ ทัพเทพเทวินทร์
22 16387 5 6 14 นางสาว ธารทิพย์ ยอดดำเนิน
23 16381 5 7 2 นาย ศักรินทร์ แซ่ตั้ง
24 16453 5 7 17 นางสาว ณัฐนันท์ ขาวผ่อง
25 16473 5 7 18 นางสาว สุนทรีย์ โพธิ์มูล
26 16693 5 7 37 นางสาว ศิริรัตน์ บุญเจริญ
27 16476 5 8 1 นาย ไชยนันต์ ฉิมประคุณ