ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 16796 5 1 38 นางสาว พิมพ์พิชญา อุปทุม
2 16804 5 1 39 นางสาว อนัญญา ธำรงศรีสกุล
3 16793 5 2 37 นางสาว ปภัสสร สวนขวัญ
4 16783 5 3 38 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ฤดีชุติพร
5 16787 5 3 39 นางสาว ณัฐการต์ ศรีเตชะ
6 16445 5 5 2 นาย วัศพล อนันต์ชัยสินธุ์
7 16515 5 5 6 นาย จิรวัฒน์ สุภาวุฒิ
8 16607 5 5 7 นาย ศตายุ มาศธนานันต์
9 16710 5 5 9 นาย ปริวัฒน์ ดวงศรี
10 16779 5 5 11 นาย นันทกรณ์ ยศรุ่งเรือง
11 18693 5 5 12 นาย ชลสิทธิ์ นันกวน
12 19310 5 5 16 นาย ภูตะวัน เพิ่มพิพัฒน์
13 16326 5 5 17 นางสาว ไอรินทร์ รัฐรวีธนาฤทธิ์
14 16462 5 5 19 นางสาว พรหมพร พรตเจริญ
15 16466 5 5 20 นางสาว วรกานต์ เอี่ยมธรรม
16 16469 5 5 21 นางสาว ศศิกาญจ์ กาจักร์
17 16540 5 5 22 นางสาว พัฒน์นรี บางวิเศษ
18 16549 5 5 23 นางสาว สารัตศิณีย์ ผดุงพจน์
19 16618 5 5 25 นางสาว ปาริฉัตร ดวงใจ
20 16621 5 5 26 นางสาว มิรันตี ชังภัย
21 16626 5 5 27 นางสาว อารญา สาลาสุตา
22 16728 5 5 29 นางสาว ศิรินทิพย์ ค้ำคูณ
23 16784 5 5 30 นางสาว ชาลิสา ชาวยศ
24 16786 5 5 31 นางสาว ณัชณิชา ทองหล่อ
25 16788 5 5 32 นางสาว ณัฐฐาพร สะตาดี
26 16790 5 5 33 นางสาว ถาวรีย์ โพธิ์ศรี
27 16797 5 5 34 นางสาว ภารดี สร้อยอำภา
28 16799 5 5 35 นางสาว วณิชญา พิกุลทอง
29 18698 5 5 36 นางสาว ชลาลัย พลธรรม
30 18699 5 5 37 นางสาว ญาดาวดี แพงทรัพย์
31 18700 5 5 38 นางสาว นภัสวรรณ หมื่นพล
32 18702 5 5 39 นางสาว พัชราภา มะหะหมัด
33 18703 5 5 40 นางสาว วรัทยา ทรัพย์สิน
34 18704 5 5 41 นางสาว อริศรา ศรีทาสร้อย
35 18705 5 5 42 นางสาว อารยา ศรีทาสร้อย