ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 16914 4 1 11 นางสาว จินต์จิรา คงกะพันธ์
2 16920 4 1 15 นางสาว นิชาภัทร สุตะวงษ์
3 16922 4 1 16 นางสาว ปรายฟ้า ธนู
4 16928 4 1 18 นางสาว สุชัญญา แก้ววงษา
5 16955 4 1 20 นางสาว เปรมมิกา ทองกระโทก
6 16963 4 1 21 นางสาว ศศิลิตตา ทองเดช
7 17194 4 1 36 นางสาว จันทร์พิรา สิงห์ลอ
8 17138 4 2 11 นาย นิติภูมิ มั่นเมือง
9 17200 4 2 22 นางสาว ปัทม์นันท์ จันทร
10 17312 4 2 31 นางสาว กวินธิดา หมื่นพรมมา
11 17315 4 2 32 นางสาว จิราภรณ์ เจริญเพิ่มเดช
12 18141 4 3 14 นาย ศุภกร หาผลดี
13 17065 4 3 19 นางสาว กัญญาพัชร วิธิสินธุ์
14 17140 4 4 10 นาย ปัณณวิชญ์ แสงโลชา
15 19298 4 10 35 นางสาว สุวภัทร มนทกานติ
16 16745 5 3 11 นาย พงศกร นาเมืองรักษ์
17 16394 5 3 23 นางสาว ศศิมา แสงกลาง
18 18686 5 4 20 นาย อภิณภัทร นาคมะเริง
19 16681 5 4 35 นางสาว ธัญจิรา แก้วสนธิ
20 18691 5 4 38 นางสาว ณัฎฐธิดา หวังประเสริฐ
21 18743 5 10 14 นางสาว จินดามณี ผ่องพิพัฒน์กุล
22 18744 5 10 15 นางสาว ณัฐธิดา ชำนาญ
23 15931 6 4 13 นาย ภูบดินทร์ ศรีนิล