ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18937 1 6 1 เด็กชาย กฤษฎิ์ ตระกูลวาปี
2 18939 1 6 3 เด็กชาย ณัฐภัทร สาอ่ำ
3 18945 1 6 9 เด็กชาย ปกรณ์กิตติ์ ทัศมี
4 18947 1 6 11 เด็กชาย พงศกร บำรุงนา
5 18950 1 6 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ ไผ่เขียว
6 18953 1 6 17 เด็กชาย วีรภัทร์ อนงค์นาฏวารี
7 18954 1 6 18 เด็กชาย ศรัณย์ เล็กใจซื่อ
8 18956 1 6 20 เด็กชาย อภิวิชญ์ แขวงเมือง
9 19163 1 11 35 เด็กหญิง ลักษ์สุดา ธรรมสัตย์
10 19164 1 11 36 เด็กหญิง วชิรญาณ์ โตพิบูลย์
11 19173 1 12 7 เด็กชาย ทัศดนัญ สายแวว
12 19219 1 13 14 เด็กชาย ภานุวัฒน์ กรตุ้ม
13 18447 2 9 2 เด็กชาย กฤติเดช แสงจันทร์
14 18459 2 9 14 เด็กชาย พิตติธาดา ชอบธรรม
15 18496 2 10 15 เด็กชาย สหชัย จันทรทอง
16 18638 2 14 10 เด็กชาย ปรัชญา ธรรมใจ
17 18642 2 14 14 เด็กชาย เมธี บุญโนนแต้
18 18654 2 14 26 เด็กหญิง ชวิศา เหนี่ยวพิพัฒน์
19 18655 2 14 27 เด็กหญิง ณุศาศิริ ศรศิลป์
20 18663 2 14 35 เด็กหญิง อรณิช ภาษิต
21 17648 3 2 27 เด็กหญิง รมิตา เทียนแย้ม
22 17658 3 3 2 เด็กชาย ชัยศิริ แพงศรี
23 17690 3 4 5 เด็กชาย ธรรมสรณ์ ตันเจริญ
24 17691 3 4 6 เด็กชาย ปุญญาพัต เชื้อแพทย์
25 17696 3 4 10 เด็กชาย รพีพัฒน์ เกาะคำ
26 17700 3 4 12 เด็กชาย สหภพ คุ้มเขตต
27 17703 3 4 13 เด็กชาย เอกมันต์ ตะเภาพงษ์
28 17701 3 12 3 เด็กชาย สิทธา ฉายรูป
29 17702 3 12 4 เด็กชาย สุรชัย ทับทอง
30 16404 5 5 1 นาย ณัฐภูมิ รัตนะชัย