ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18808 1 2 9 เด็กชาย ภวินท์ กำเนิดศรี
2 18810 1 2 11 เด็กชาย ไรวินทร์ คล่องแคล่ว
3 18818 1 2 19 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ศรีทวีกาศ
4 18899 1 5 1 เด็กชาย กฤตพงค์ แสนโสภา
5 18903 1 5 5 เด็กชาย ธนภัทร คำแก้ว
6 18905 1 5 7 เด็กชาย ธีรภัทร แก้วอ่อน
7 18907 1 5 9 เด็กชาย พงศพัศ ดอกไม้เงิน
8 18994 1 7 19 เด็กชาย ภูตะวัน เครือแสง
9 18999 1 7 24 เด็กชาย อานัส แพสุพัตร
10 19052 1 9 1 เด็กชาย กฤษกร ดีโลนงาม
11 19148 1 11 19 เด็กชาย วัทธิกร อิ่มเอก
12 19215 1 13 10 เด็กชาย ธรรมพิทักษ์ นาสมใจ
13 19248 1 14 5 เด็กชาย ฉันทวัฒน์ ไกยสิทธิ์
14 19252 1 14 9 เด็กชาย ธนกฤต ส่งเสริม
15 19258 1 14 15 เด็กชาย ปรัตถกร อ่อนคำ
16 17188 4 1 35 นางสาว กชพร หินตะ
17 17403 4 1 39 นางสาว ปวีณสมร หลงใหม
18 16903 4 3 1 นาย พงศธร สมหารวงค์
19 16974 4 4 2 นาย ยศกร ประหาญภาพ
20 17196 4 7 26 นางสาว นพจิรา ทองเป้อ
21 17205 4 7 27 นางสาว วริษา เรืองศรี
22 17052 4 9 6 นาย พงพชร จันทะวงษ์
23 16970 4 11 3 นาย นนทะพัทธ์ ม่วงสุข
24 16505 5 1 29 นางสาว พรกนก พลายด้วง
25 16507 5 1 30 นางสาว พัทร์ธีรา จันทร์เสน
26 18683 5 4 17 นาย สิทธิโชค อุทัยกรม
27 18684 5 4 18 นาย สิปปกร บัวแบน
28 18696 5 5 15 นาย สุทธิพงษ์ สุกสอาด
29 16512 5 7 26 นางสาว ศิริรัชย์ สงนวน
30 15897 6 1 22 นางสาว นันทภา ปามา