ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 17669 3 3 13 เด็กหญิง ญาตาวี น้อยอำแพง
2 17670 3 3 14 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา นิลภา
3 17671 3 3 15 เด็กหญิง พลอยนัชชา นิธิปรีชา
4 17672 3 3 16 เด็กหญิง ลักษิกา ผิวงาม
5 17973 3 12 11 เด็กชาย ธนกร เพ็งจางค์
6 17082 4 1 29 นางสาว อันนา ซันสะมัน
7 17422 4 5 16 นาย ธนะนัฎฐ์ สุขโภคา
8 17072 4 6 19 นางสาว นวพร พุ่มเรือง
9 17046 4 8 5 นาย ธนดล สาตโพธิ์
10 18160 4 9 19 นาย ภานุเดช มุจรินทร์
11 17318 4 9 30 นางสาว ณัฐวดี เที่ยงทำ
12 17320 4 9 31 นางสาว ณิชานันท์ ศรีเกื้อกลิ่น
13 16602 5 3 8 นาย รัญชน์พล เอี่ยมอ่อน
14 15884 6 1 6 นาย พงศภรณ์ ใจทน
15 15737 6 2 1 นาย ประเสริฐศักดิ์ ช้างวิเศษ
16 15732 6 3 1 นาย ณัฐพงศ์ มาศขาว
17 15832 6 3 8 นาย ชลพัฒน์ นาไชย
18 15907 6 3 24 นางสาว รวิสรา มณีพันธุ์
19 15813 6 4 4 นาย สรวิศ อุตสาหะ
20 15843 6 4 5 นาย ภูรีภัทร สีวิบูลย์
21 15847 6 4 6 นาย วิรุณรุ่ง เขื่อนรอบ
22 15852 6 4 7 นาย อดิศักดิ์ มีสอน
23 15853 6 4 8 นาย อภิสิทธิ์ เหล่าผา
24 15881 6 4 9 นาย ธนกฤต ตะโกใหญ่
25 16191 6 4 19 นาย ปริยกร สุวรรณ
26 16196 6 4 21 นาย ยุทธสิทธิ์ พิรักษา
27 15827 6 7 17 นางสาว อพิชญา รัตนภูมิสิทธิ์
28 15913 6 8 26 นางสาว สุพัณณดา อินทรักษา