ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18961 1 6 25 เด็กหญิง ทยิดา ทำนาเมือง
2 19006 1 7 31 เด็กหญิง พิชญากร ลำจำปา
3 19011 1 7 36 เด็กหญิง สุพรรณษา สังข์เงิน
4 19012 1 7 37 เด็กหญิง หทัยรัตน์ จิตราคม
5 19126 1 10 37 เด็กหญิง สุภาวิดา นวลแก้ว
6 19191 1 12 25 เด็กหญิง ชนัฐปภา คำตา
7 19194 1 12 28 เด็กหญิง นลินทิพย์ เหมบุรุษ
8 19270 1 14 27 เด็กหญิง ดุสิตา เหลืองเจริญพร
9 19279 1 14 36 เด็กหญิง วันทกานต์ อยู่รักษ์
10 18314 2 5 15 เด็กหญิง กันยารัตน์ เหมือนสาด
11 18396 2 7 25 เด็กหญิง กัณญาณัฐ แว่นตาดี
12 18400 2 7 29 เด็กหญิง ธนัญชนา นาสิงทอง
13 18438 2 8 29 เด็กหญิง ธัญพิชชา อิ่มศิลป์
14 18444 2 8 35 เด็กหญิง อนุสรา น่วมบุใหญ่
15 18503 2 10 23 เด็กหญิง ณัฐณิชา ช้างแก้ว
16 18617 2 13 25 เด็กหญิง ธนภรณ์ สายแสง
17 18619 2 13 27 เด็กหญิง นพวรรณ์ ศรีทุม
18 18628 2 13 36 เด็กหญิง สุภัสสรา ทิมทอง
19 17717 3 4 27 เด็กหญิง สุรางคณา พรมจันทร์
20 17775 3 6 16 เด็กหญิง ธัญชนก แพบขุนทด
21 17919 3 10 25 เด็กหญิง ธัญชนก สงบ
22 17931 3 10 35 เด็กหญิง อริสรา จงเจริญ
23 18022 3 13 24 เด็กหญิง กุลสตรี พันธ์จิตร
24 17273 4 4 36 นางสาว ณัฐณิชา งามขำ
25 19290 4 8 38 นางสาว ปนิดา บูรณกูล
26 19291 4 8 39 นางสาว ศิรดา อิงทอง
27 17354 4 9 33 นางสาว ณัฐมา คุ้มทรัพย์
28 18677 5 3 41 นางสาว กมลพรรณ พุทธพงษ์
29 18713 5 6 36 นางสาว ปรายฝน ศิริรักษ์
30 18732 5 9 37 นางสาว อัญชลี เภาวฤทธิ์
31 18736 5 9 41 นางสาว อาทิตยา วิวาสุข
32 16090 6 1 34 นางสาว วราภรณ์ สิรพันธกุล
33 16077 6 5 35 นางสาว ชนันท์ยา ประทุมมา
34 16087 6 7 32 นางสาว พิมพ์มาดา ศิริรัชตวงศ์
35 15860 6 8 24 นางสาว นุชจรีพร ภัทรภูวดล
36 15918 6 9 5 นาย ชัยภัทร ยืนวงษ์