ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 19154 1 11 26 เด็กหญิง จุฑามาศ หมั่นสมบัติ
2 19155 1 11 27 เด็กหญิง ชญานิศ พูนมะเริง
3 19160 1 11 32 เด็กหญิง น้ำเพชร ทองรอด
4 19161 1 11 33 เด็กหญิง พัชรกันย์ อยู่เย็น
5 18058 3 14 26 เด็กหญิง ชมพูนุช เทพชมภู
6 16318 5 3 1 นาย อชิรวิทย์ หว่านณรงค์
7 16574 5 3 7 นาย อริยพล เกิดพุ่ม
8 16636 5 3 9 นาย ปัญญากร หงษ์วิหค
9 18672 5 3 13 นาย กิตกมล สุวรรณโอสถ
10 18674 5 3 15 นาย ธนภัทร พิลาทอง
11 16356 5 3 18 นางสาว ณัฐภัสสร แก้วนุ่ม
12 16368 5 3 19 นางสาว สุวรรณวลี ทองขำ
13 16533 5 3 27 นางสาว นลิน อิ่มสกุลฤทัย
14 16539 5 3 29 นางสาว พรปวีณ์ น้อมสมทรัพย์
15 16589 5 3 31 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญประคอง
16 16611 5 3 32 นางสาว กฤติญากรณ์ แซ่จึง
17 16614 5 3 33 นางสาว ณัฐกานต์ ผลมาตย์
18 16615 5 3 34 นางสาว ทิฆัมพร หล้าสวัสดิ์
19 16661 5 3 35 นางสาว อโรชา เวฬุวนารักษ์
20 16802 5 3 40 นางสาว สุพิชญา เหลาบุญมา
21 18678 5 3 42 นางสาว กมลวรรณ ทองใบ
22 16317 5 4 1 นาย สุพีร์ นวรัตน์
23 16634 5 4 10 นาย ธนกร อยู่เย็น
24 16675 5 8 31 นางสาว กมลวรรณ พรมศร
25 16695 5 8 33 นางสาว สุชานันท์ วงค์สีดา
26 15771 6 3 4 นาย ธิเบศร์ ประจัด
27 18089 6 3 18 นาย พรภวิษย์ จิรเลิศวิทยาพร
28 15791 6 3 22 นางสาว พิมพ์ผกามาศ เจริญบุญ
29 16082 6 3 29 นางสาว ทัตพร สีหาวัฒน์
30 16168 6 3 33 นางสาว ฐิติรัตน์ ศิลา
31 18092 6 3 38 นางสาว ฐิดาภา ศรีบุญเรือง
32 18095 6 3 40 นางสาว วริศรา ว่องไวงาน
33 18096 6 3 41 นางสาว อรปรียา วรเศรษฐี
34 18097 6 3 42 นางสาว อานัญญา ยุติธรรม