ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18957 1 6 21 เด็กหญิง ขวัญชนก มิตรสันเทียะ
2 18261 2 3 29 เด็กหญิง สุธิมนต์ เชื้อทอง
3 18565 2 12 11 เด็กชาย ปัญญพัฒน์ บุญเสนา
4 18578 2 12 24 เด็กหญิง ธัญชนก จันทร์ศรี
5 18606 2 13 14 เด็กชาย สุริยะ แสงกล้า
6 17653 3 2 32 เด็กหญิง วิศัลย์ศยา ธงไชย
7 17668 3 3 12 เด็กหญิง ณัฐธิดา เมืองวงค์
8 17673 3 3 17 เด็กหญิง ภัทรวดี ปรางค์ทอง
9 17674 3 3 18 เด็กหญิง ทาเลียชิน ฮอร์ติลโล
10 17675 3 3 19 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ขวัญพรม
11 17676 3 3 20 เด็กหญิง เขมจิรา มีชัย
12 17677 3 3 21 เด็กหญิง ณิชาพร พันธ์แก้ว
13 17680 3 3 24 เด็กหญิง นภัสชา กล่ำเพ็ง
14 18064 3 5 31 เด็กหญิง นวนันท์ อุเทนสุต
15 17848 3 8 25 เด็กหญิง ชนิดาภา อัศวสุขี
16 17856 3 8 32 เด็กหญิง พิมพ์ลัดดา รื่นภิรมย์
17 17857 3 8 33 เด็กหญิง วัชรินทร์ อะทะเทพ
18 17858 3 8 34 เด็กหญิง ศรันย์รัตน์ หนองภักดี
19 17859 3 8 35 เด็กหญิง สุธิดา ศิริสวัสดิ์
20 15883 6 4 10 นาย บริบูรณ์ ยิ้มละมัย
21 16018 6 8 12 นาย มนต์สันต์ อัศวสุขี