ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18235 2 3 3 เด็กชาย ชานนท์ ยอดดำเนิน
2 18317 2 5 18 เด็กหญิง ณัฐธิดา งามเสงี่ยม
3 18329 2 5 30 เด็กหญิง ศิรประภา รอดศรี
4 18336 2 5 37 เด็กหญิง อนัญพร จันทบาล
5 18418 2 8 10 เด็กชาย ธนวัฒน์ อยู่คง
6 16707 5 2 17 นาย ธานันดา ฉิมพลี
7 16388 5 3 21 นางสาว ธารทิพย์ สุยะวัง
8 16390 5 3 22 นางสาว พัชรพร รักบางบูรณ์
9 16340 5 6 3 นาย พรภวิษย์ วิบูลย์สิน
10 16349 5 6 5 นาย เอกภพ มงคลกุล
11 16374 5 6 6 นาย ปกรณ์ ทินวงษ์
12 16379 5 6 7 นาย ภานุพงศ์ สุวรรณปากแพรก
13 16599 5 6 9 นาย บุญฤทธิ์ เจียะคง
14 18706 5 6 10 นาย นิธิพัฒน์ ก้อนสันทะ
15 18707 5 6 11 นาย อติรุจ หมันกุล
16 18708 5 6 12 นาย อานนท์ มรรคระตานนท์
17 16383 5 6 13 นางสาว กิรติกา อยู่คง
18 16391 5 6 15 นางสาว พิมพ์ลภัส โพธิ์ป้อม
19 16450 5 6 16 นางสาว กันต์ฤทัย วงษ์ใหญ่
20 16451 5 6 17 นางสาว ชนิดาภา ทองตีบ
21 16454 5 6 18 นางสาว ณัฐนันท์ ตรีนนท์
22 16455 5 6 19 นางสาว ณิชาภัทร ทรัพย์มาก
23 16470 5 6 20 นางสาว สวรรยา พิจารณ์
24 16499 5 6 21 นางสาว ธนพร จั่นบ้านโขด
25 16550 5 6 24 นางสาว สิรินยา พันธวงศ์
26 16586 5 6 25 นางสาว พรชนก เจริญชาติ
27 16590 5 6 26 นางสาว อนันยพร สังขกรณ์
28 16698 5 6 27 นางสาว อลิสรา ทองชุม
29 16726 5 6 30 นางสาว วริศรา บุราญมูล
30 18710 5 6 33 นางสาว ณิชาพัชร์ ตรงกลาง
31 18712 5 6 35 นางสาว นันนนน สมพลวรชัย
32 18714 5 6 37 นางสาว ปาริฉัตร พันเกณฑ์
33 18715 5 6 38 นางสาว ปาริตา ศรีวิเชียร
34 18717 5 6 40 นางสาว ฟาตู สนิ
35 18719 5 6 42 นางสาว วิไลลักษณ์ รุ่งเรือง
36 16534 5 8 28 นางสาว นัฐชยา สมิดรัมย์
37 16641 5 9 13 นาย ราเมศวร์ ประทุม
38 16699 5 9 17 นาย กองทับ โคกอาศัย
39 16704 5 9 19 นาย ทินภัทร เฉลิมปราชญ์
40 16705 5 9 20 นาย ธนากร หลายพันธ์