ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 16415 5 2 5 นาย ศุภนนท์ นิยมรัตน
2 16440 5 2 6 นาย ภูรินท์รวิชญ์ จิตรานุเคราะห์
3 16448 5 2 10 นาย สรวิศ สงวนช้อย
4 16525 5 2 12 นาย สวีเดน สุทธิวงศ์
5 16701 5 2 16 นาย ณัฏฐกร ถินทอง
6 16355 5 2 20 นางสาว ชุติกาญจน์ มาตรา
7 16360 5 2 21 นางสาว พรรณวษา สุริยสัตย์
8 16362 5 2 22 นางสาว ภัทรพร เวียงสงค์
9 16423 5 2 24 นางสาว นรินทิพย์ บุญส่ง
10 16430 5 2 25 นางสาว สุพัชริญา บุญทา
11 16510 5 2 26 นางสาว มณฑกาญจน์ ทองล้วน
12 16551 5 2 29 นางสาว สุปรียา อัญทะปัญญา
13 16690 5 2 34 นางสาว ภัทรธิดา สิทธิชาติ
14 17554 5 2 38 นางสาว สุพิชญา วารีรัตน์
15 18668 5 2 40 นางสาว ณัฏฐณิชา เป้าปิด
16 18669 5 2 41 นางสาว พรรษชล ขำคม
17 18671 5 2 43 นางสาว อัฐภิญญา ไผ่เถื่อน