ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 16900 4 6 1 นาย นพเก้า เล็กดี
2 16936 4 6 2 นาย พงศ์พิพัฒน์ บัติปัน
3 17229 4 6 8 นาย ศิริมงคล แซ่ตั้ง
4 17378 4 6 10 นาย คงชนะ มีประเสริฐ
5 16902 4 10 4 นาย ปัณณทัต นิลประภา
6 16913 4 10 11 นางสาว คณิศร ศรีทวีกาศ
7 16915 4 10 12 นางสาว ชุดา แก้วบางพลี
8 15783 6 6 10 นางสาว จิรภิญญา ประจิตร
9 15800 6 6 12 นางสาว อลิษา ภู่พวง
10 16080 6 6 21 นางสาว ณัฐฌา เลาหะจินดา
11 16084 6 6 22 นางสาว ปุณยาพร แซ่โง้ว
12 16878 6 6 29 นางสาว ศศิรัศมี สุขศิริพรฤทธิ์
13 18118 6 6 30 นางสาว ณัฏฐณิชชา อนงค์นาฏวารี