ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18971 1 6 35 เด็กหญิง สวิตตา ทองเกลี้ยง
2 18972 1 6 36 เด็กหญิง สุกัญญา สิงห์งอย
3 18974 1 6 38 เด็กหญิง เสาวคนธ์ อินทรักษ์
4 18975 1 6 39 เด็กหญิง อัษราภัค ลามณี
5 19185 1 12 19 เด็กหญิง กชพร ขวัญยาใจ
6 19189 1 12 23 เด็กหญิง จิรัชยา เบ้าชัย
7 19192 1 12 26 เด็กหญิง ฐิติกานต์ มิ่งพา
8 18296 2 4 34 เด็กหญิง รวมขวัญ บุญมี
9 18515 2 10 35 เด็กหญิง อังคนา นิลแสง
10 17621 3 2 1 เด็กชาย จักรพงษ์ เพชรนาม
11 17627 3 2 7 เด็กชาย พชร ทองวิจิตร
12 17629 3 2 9 เด็กชาย ภูดิส จุลมาศ
13 17632 3 2 12 เด็กชาย ศิริชัย รังมูล
14 17634 3 2 14 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ พิมพ์สุตะ
15 17635 3 2 15 เด็กชาย อภิชาติ พูนสง
16 17636 3 2 16 เด็กหญิง จิลลาภัทร ต้นงอ
17 17638 3 2 18 เด็กหญิง ณัฐธิดา จันทนา
18 17642 3 2 21 เด็กหญิง ประวีณ์นุช มาดี
19 17645 3 2 24 เด็กหญิง พรนภัส สำเร็จดี
20 17646 3 2 25 เด็กหญิง พรพรรณ มีชัยโย
21 17647 3 2 26 เด็กหญิง พิชญ์สินี ขาวงาม
22 17649 3 2 28 เด็กหญิง ฤทธิติญา ประจิคะ
23 17651 3 2 30 เด็กหญิง วิชิตา หาไชย
24 17656 3 2 35 เด็กหญิง อุบลรัตน์ จำปา
25 19307 3 9 36 เด็กหญิง รณิดา จิตจันดา
26 17155 4 1 34 นางสาว ชุลิตา ม่าวไทย
27 17123 4 3 24 นางสาว สุภาวดี บัวทอง
28 17158 4 3 25 นางสาว ทัตชญา นิลแสง
29 17302 4 4 20 นาย พงศกร แซ่จัง
30 17113 4 4 28 นางสาว นารีรัตน์ น้อยบุ่งค้า
31 17101 4 5 9 นาย อานัทธมน ยศปัญญา
32 17164 4 6 22 นางสาว ปลณา วิมุทาฏิกร
33 17107 4 7 17 นางสาว ชนัญชิตา หม่องกระโทก
34 17118 4 7 18 นางสาว วรกาญจน์ เมฆขุนทด
35 17156 4 7 19 นางสาว ณัฐธิชา แต่งศรี
36 17160 4 7 21 นางสาว ธิติมา เอกสินธ์
37 17102 4 8 24 นางสาว กฤติมา สาคะนิล
38 17131 4 9 7 นาย ขวัญเมือง จันแดง
39 17391 4 9 13 นาย วทัญญู บุญญะ
40 17103 4 9 23 นางสาว กัญญาณัฐ พยัฆทอง
41 17105 4 9 24 นางสาว เขมจิรา อุปโคตร
42 16418 5 2 23 นางสาว กัญญารัตน์ สาระยาน
43 16420 5 7 14 นางสาว กิติยา โพธิ์หะนาม
44 16421 5 7 15 นางสาว ขนิษฐ์กุล คล้ายรุ่งเรือง
45 16429 5 7 16 นางสาว วิภาวี แสงเดือน
46 16656 5 7 34 นางสาว พัณณ์ชิตา เอกโชติปิยวัฒน์
47 16691 5 7 36 นางสาว มนัสนันท์ พรหมมาพันธุ์
48 18085 6 3 14 นาย กรวิชญ์ ปัญญาโชติ
49 15833 6 9 2 นาย ณัฐกิต คุ้มทรัพย์
50 15975 6 9 9 นาย รพีภัทร สะท้านไหว