ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18919 1 5 21 เด็กหญิง กมลชนก สาคร
2 18920 1 5 22 เด็กหญิง เกตุวดี ช่วงนักธรรม
3 18922 1 5 24 เด็กหญิง นพเก้า แสนสะท้าน
4 18964 1 6 28 เด็กหญิง ปรีชญาน์ บัวชุม
5 18965 1 6 29 เด็กหญิง ปุณฑริตา สินธู
6 19048 1 8 32 เด็กหญิง พิมมาดา ดอกไม้เงิน
7 19083 1 9 32 เด็กหญิง พรรณาราย สุพจน์
8 19096 1 10 7 เด็กชาย ณภัทร ศรีเฟื่องฟุ้ง
9 19157 1 11 29 เด็กหญิง ธนมล ศรีระพรม
10 19165 1 11 37 เด็กหญิง สุพรรษา นิลเกษม
11 19190 1 12 24 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ชูวงษ์
12 19196 1 12 30 เด็กหญิง ประภาสิริ บุญประกอบ
13 17236 4 2 25 นางสาว ณัฐกฤตา สุขสง่า
14 17244 4 2 26 นางสาว พลอยเพชรรัตน์ พึ่งสติ
15 17251 4 2 28 นางสาว วิลาวัณย์ เพียรทอง
16 17255 4 2 29 นางสาว เอ็นดู เรืองสา
17 19283 4 3 40 นางสาว นฤมล หอมไรย์
18 17241 4 4 35 นางสาว เบญญาพร ปัญญา
19 17172 4 5 27 นางสาว ศศิวิมล ศิริเมือง
20 17246 4 5 32 นางสาว พิริยา แพทย์สมาน
21 18144 4 5 38 นางสาว อริสรา สิทธิชัยเจริญ
22 17220 4 7 3 นาย ธนกฤต พรหมจันทร์
23 17064 4 7 14 นางสาว กมลนิตย์ โรจน์กิตติทัตกุล
24 17159 4 7 20 นางสาว ธัญลักษณ์ นฤภัย
25 17238 4 7 30 นางสาว ตรีเนตร ยานี
26 17240 4 7 31 นางสาว นัฐยาภรณ์ พานิล
27 17243 4 7 32 นางสาว ปรัชชาริณี บรมสุข
28 17247 4 7 33 นางสาว ภทรพรรณ เวียนอยู่สุข
29 17365 4 7 40 นางสาว พิมพ์ชนก ปานุเวช
30 17578 4 8 37 นางสาว มุกรวีย์ บุญห้อย