ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18989 1 7 14 เด็กชาย ปฏิภาณ บอกบุญธรรม
2 18996 1 7 21 เด็กชาย วรภพ ยอดจิตร
3 19217 1 13 12 เด็กชาย พงศภัค ทองศรี
4 19224 1 13 19 เด็กชาย สีหราช วงษ์หมากเห็บ
5 18521 2 11 4 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ทับชาลี
6 18526 2 11 9 เด็กชาย ธนดล คงสมบัติ
7 18528 2 11 11 เด็กชาย ธนากร โตประโคน
8 18530 2 11 13 เด็กชาย ปวริศร มะระยงค์
9 18531 2 11 14 เด็กชาย รชต ม่วงน้ำเงิน
10 18553 2 11 36 เด็กหญิง สรชา กล้าเกิดผล
11 18616 2 13 24 เด็กหญิง ณัฐชยา อ่อนเพ็ง
12 18621 2 13 29 เด็กหญิง บัณฑิตา ทองสาย
13 18626 2 13 34 เด็กหญิง มนัสวี อ่อนเพ็ง
14 17713 3 4 23 เด็กหญิง พิชญธิดา ขันติยู
15 17986 3 4 30 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วุฒิธรรม
16 17795 3 7 11 เด็กชาย ยุทธเลิศ เลิศล้ำ
17 17898 3 10 3 เด็กชาย จิระพัฒน์ ปะวะเสนะ
18 17980 3 12 18 เด็กชาย วิกรานต์ จูมพันธ์
19 17731 3 13 2 เด็กชาย ปิยางกูร เพ็งที
20 18023 3 13 25 เด็กหญิง ขวัญข้าว ชันอิ้ว
21 18024 3 13 26 เด็กหญิง ชิชญา ลำเจียก
22 18026 3 13 28 เด็กหญิง ณัฐกานต์ กาวีระ
23 18028 3 13 29 เด็กหญิง นิศารัตน์ ยานกุน
24 18029 3 13 30 เด็กหญิง พิชชาพร รัตนกาญจน์
25 18031 3 13 32 เด็กหญิง ภัทรปภา รัตนประทานพร
26 18032 3 13 33 เด็กหญิง วนิดา เครือบนอก
27 18033 3 13 34 เด็กหญิง วรรณรัตน์ สดภิบาล
28 18034 3 13 35 เด็กหญิง วรัชยา สมบูรณ์
29 18035 3 13 36 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ สาลีราช
30 18036 3 13 37 เด็กหญิง อินธิรา เสือเทศ
31 18120 6 7 10 นาย ฐานิสร ศิริบุตร
32 15855 6 7 18 นางสาว ญดา เสรีพงศ์
33 15857 6 7 19 นางสาว ณัฐพร นครชัย
34 15867 6 7 22 นางสาว พิมพ์ชนก เอื้อศรี
35 15990 6 7 27 นางสาว ปริยาภัทร เทพเสนา
36 15995 6 7 29 นางสาว รัชดาพร ทีหอคำ
37 18124 6 7 39 นางสาว สุชานันท์ โคตรเพชร