ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18168 2 1 7 เด็กชาย ปารเมษฐ์ เชาว์ธนาเกียรติ
2 18171 2 1 10 เด็กชาย ศิวา ธงชัย
3 18181 2 1 19 เด็กหญิง ณีรนุช ปรีชาศิริรัตนา
4 18208 2 2 10 เด็กชาย ศุภกฤต แก้วชนะ
5 18216 2 2 18 เด็กหญิง ธัญชนก เกิดเอี่ยม
6 18219 2 2 21 เด็กหญิง นิติรัตน์ แก้วศรีคร้าม
7 17605 3 1 21 เด็กหญิง ณิชาภัทร ลำจวน
8 17618 3 1 34 เด็กหญิง สุธาสินี รักษาชอบ
9 18056 3 14 24 เด็กหญิง กรกช กริ่งกังวาฬ
10 16917 4 1 13 นางสาว นงนภัส สุมนานนท์
11 16918 4 1 14 นางสาว นภัสสร สวัสดิ์กิจ
12 16926 4 1 17 นางสาว วรินทร์ธร ล้ำเลิศอภินันท์
13 16930 4 1 19 นางสาว สุภิสรา เกิดบัว
14 17364 4 2 37 นางสาว พรประภา แสงแก้ว
15 19285 4 3 42 นางสาว พิมพ์ภศิกา จิระประสิทธิ์
16 17207 4 5 30 นางสาว ศศิกาล ลับแสง
17 17390 4 6 12 นาย มาตุภูมิ กัลยา
18 16932 4 7 1 นาย กิตติศักดิ์ คงประโคน
19 17208 4 7 28 นางสาว ศิวพร ดอกแย้ม
20 17380 4 8 14 นาย ณัฐพงษ์ แซ่ฝู
21 16898 4 10 1 นาย ณัฏฐรวิ โพธิ์สร้อยกนก
22 16904 4 10 5 นาย พงษ์ศรัณย์ ทุเรียน
23 16933 4 10 8 นาย ธัชชัย พรมบุตร
24 16919 4 10 13 นางสาว นัสราวรรณ พิจิตบรรจง
25 16923 4 10 14 นางสาว พิชชา อิ่มเอก
26 16925 4 10 16 นางสาว ภัณฑิลา กันหาชาติ
27 16927 4 10 17 นางสาว วัชรวรรณ ทองรัตน์
28 16931 4 10 18 นางสาว อนุรดี กองศรี
29 16943 4 10 19 นางสาว กรวิภา ถาวรสาลี
30 16947 4 10 20 นางสาว จิตรลดา สุวรรณทอง
31 16979 4 10 27 นางสาว ณัฐจภรณ์ วิจิตรพลเกณฑ์
32 16987 4 10 28 นางสาว มนัสนันท์ ขันทะมาลา
33 17037 4 10 29 นางสาว ศกุนต์สิณี วงศ์สายเชื้อ
34 17213 4 10 30 นางสาว สุมลตรา ทองนุช
35 19294 4 10 31 นางสาว นันท์นภัส ชุนสาย
36 19296 4 10 33 นางสาว วทันยา ถานกุมมา
37 19297 4 10 34 นางสาว ณัฐฐานันต์ พัฒนเศรณี
38 15787 6 1 13 นางสาว เบญญาภา โยศรีคุณ
39 15819 6 1 16 นางสาว เพ็ญพิชชา ศรีสงคราม
40 15825 6 1 17 นางสาว สุพิชฌาย์ สุริย์พุทธ