ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 16442 5 2 8 นาย ภูวเดช มิ่งขวัญ
2 16446 5 2 9 นาย วีระชัย ศรีฟ้า
3 16444 5 3 6 นาย รัฐภูมิ ประดิษฐ์ศิลป์
4 16457 5 4 26 นางสาว นริศา วรจักร์
5 16463 5 4 27 นางสาว แพรวา นาคคล้าย
6 16491 5 5 4 นาย สรยุทธ มุ่งอุ่นกลาง
7 16484 5 8 4 นาย พีรวิชญ์ เอี่ยมอ้น