ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 19110 1 10 21 เด็กชาย สุพรัตน์ กาละ
2 19169 1 12 3 เด็กชาย กิตติคูณ เพ็ชรล้อม
3 19176 1 12 10 เด็กชาย ธนวิชญ์ กรีเนตร์
4 18193 2 1 31 เด็กหญิง สิริพรรษา เอื้อนไทยสง
5 18215 2 2 17 เด็กหญิง ธณกร หีบเงิน
6 18247 2 3 15 เด็กหญิง จิรัชยา ตั้งสกุลเจริญ
7 18254 2 3 22 เด็กหญิง ปุณยวีร์ ชะวาลา
8 17612 3 1 28 เด็กหญิง มณีรัตน์ แหยมสร้อยทอง
9 17617 3 1 33 เด็กหญิง สุธาทิพย์ พิมพกุล
10 18146 4 2 42 นางสาว ศิริลักษณ์ ดาราโพธิ์
11 17171 4 5 26 นางสาว ศศิธร ทับเอม
12 18763 4 5 39 นางสาว ชมนภา ชฎาธารธรรม
13 16949 4 7 5 นางสาว ชนิภรณ์ ตุ่นหรัด
14 16965 4 7 9 นางสาว สิริวรรณ วงค์อ่อง
15 17163 4 7 23 นางสาว ปรียาภัค คุนากร
16 17167 4 7 24 นางสาว พิมพ์ชนก เป๊ะอยู่
17 17168 4 7 25 นางสาว เพชรรัตน์ แก้วงาม
18 17445 4 7 41 นางสาว ธีรนาฏ งาหอม
19 17443 4 8 36 นางสาว เกวลี สายหอม
20 16901 4 10 3 นาย ปฏิภาณ เงินสัจจา
21 16436 5 1 6 นาย ธนพล ปานคง
22 16459 5 1 23 นางสาว นิภาพร ชาดา
23 16467 5 1 26 นางสาว วัชราณี เทมียะโก
24 16471 5 1 27 นางสาว สุชานันท์ ยกเจริญ
25 16303 5 10 1 นาย ณัฐฐนันท์ พูนภิญโญ
26 16313 5 10 2 นาย ราเชน โนะคุน
27 15814 6 3 7 นาย อินทรายุทธ ทาวะรัตน์
28 15811 6 8 4 นาย พีรพงษ์ ทองมา