ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18800 1 2 1 เด็กชาย กฤตภัค ธนู
2 18801 1 2 2 เด็กชาย ก้องภิภพ จิราพงษ์
3 18804 1 2 5 เด็กชาย ชนวีร์ และอิ่ม
4 18806 1 2 7 เด็กชาย ญาณาธิป พูนภิญโญ
5 18832 1 2 33 เด็กหญิง สิริขวัญ พิพัฒรัตน์
6 18948 1 6 12 เด็กชาย พงศธร ยานี
7 18991 1 7 16 เด็กชาย พงศธร พ่วงท้วม
8 18993 1 7 18 เด็กชาย พรชัย ต๊ะยศ
9 19026 1 8 12 เด็กชาย นันทวัฒน์ เรือนงาม
10 19103 1 10 14 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ วุฒิอุทัยลักษณ์
11 19170 1 12 4 เด็กชาย คิรากรณ์ เปล่งชัย
12 19177 1 12 11 เด็กชาย นิธิพัฒน์ เรือนงาม
13 19180 1 12 14 เด็กชาย วรวิทย์ ศาสตร์สาระ
14 19183 1 12 17 นาย สีน็อต อี
15 19260 1 14 17 เด็กชาย ภูมิศิลา รัฐสมุทร
16 19265 1 14 22 เด็กชาย เอกปวีร์ วิธิสินธุ์
17 16916 4 1 12 นางสาว ธนัชธนพร แก้วหานาม
18 16940 4 2 2 นาย ยสินทร บำรุงวงศ์
19 16938 4 3 2 นาย ภูฏาน ทัศนิยม
20 17022 4 3 5 นาย สุรศักดิ์ ก๊กบางยาง
21 17134 4 3 8 นาย ชินกฤต ใหมทอง
22 17257 4 4 16 นาย จิรัชย์ สุขแสง
23 17288 4 4 38 นางสาว สรินทร์นาถ ครุธปิยะ
24 17285 4 8 29 นางสาว วาริญญา เติมทรัพย์ถาวร
25 17007 4 9 2 นาย ปรพฤทธิ์ ศรีจุ้ย
26 16939 4 10 9 นาย ภูมิพัฒน์ แก้วมะ
27 18728 5 9 25 นาย ภูนล ศิวัชภานุโรจ
28 15899 6 4 27 นางสาว พลอยชมพู เสมอภาพ
29 15947 6 4 32 นางสาว ณิชาภัทร โพธิ์ทอง
30 15951 6 4 33 นางสาว พิมพ์ณัฐชยา สร้อยคำ