ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18846 1 3 12 เด็กหญิง ณชนก ไวยธรรม
2 18849 1 3 15 เด็กหญิง ธันย์ชยา นิวงษา
3 18851 1 3 17 เด็กหญิง เบญญาพัชร์ แก้วสัก
4 18853 1 3 19 เด็กหญิง พชรอร ศรีเจริญ
5 18856 1 3 22 เด็กหญิง พรรณนารา ตินะโส
6 18861 1 3 27 เด็กหญิง วลัญช์ภัทร เดียรสิงห์
7 18863 1 4 1 เด็กชาย จตุพล สุผาวัน
8 18864 1 4 2 เด็กชาย จิรทีปต์ ทะชะศรีพงษ์
9 18865 1 4 3 เด็กชาย เจษฎา สีสุธรรม
10 18876 1 4 14 เด็กหญิง กวิสรา สุวรรณจินดา
11 18896 1 4 34 เด็กหญิง อมราวศรี อยู่สบาย
12 18911 1 5 13 เด็กชาย พีรภัทร โสพิน
13 18912 1 5 14 เด็กชาย ภานุพัฒน์ กรตุ้ม
14 18980 1 7 5 เด็กชาย ชินาธิป หวังใจ
15 19056 1 9 5 เด็กชาย นพัตธร แม้นเมฆ
16 19106 1 10 17 เด็กชาย วศิน เจนจบ
17 19132 1 11 4 เด็กชาย จีรวัฒน์ รอดทอง
18 19137 1 11 8 เด็กชาย ธฤต เอี่ยมหร่าย
19 19241 1 13 36 เด็กหญิง สุจิตรา สมสวัสดิ์
20 19269 1 14 26 เด็กหญิง ฐิติกานต์ เทพสมบูรณ์
21 18212 2 2 14 เด็กหญิง ณัฎฐ์วรีย์ กาญจนวัฒนวาณิช
22 18224 2 2 26 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ประสงค์เจริญ
23 18327 2 5 28 เด็กหญิง วิลาสินี ทองเดช
24 18455 2 9 10 เด็กชาย เตชภณ โอนหอม
25 18560 2 12 6 เด็กชาย ชยางกูร ทองเรือง
26 18580 2 12 26 เด็กหญิง นิทิรา รมยะสมิต
27 17592 3 1 8 เด็กชาย ภัทรพล แก้วกำพล
28 17887 3 9 28 เด็กหญิง พรทิพย์ โพธิ์ทอง
29 16929 4 3 15 นางสาว สุนิสา สารนารถ
30 18688 5 4 22 นาย เอกฉัท สถาผล
31 18735 5 9 40 นางสาว อรุณสมร สามเสน
32 15793 6 9 22 นางสาว ศศิกานต์ สืบราช