ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18559 2 12 5 เด็กชาย ชโนทัย จันทะคัด
2 18561 2 12 7 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศัตรูคร้าม
3 17598 3 1 14 เด็กชาย วีรภัทร์ แก้วสอาด
4 17720 3 5 2 เด็กชาย เฉลิมชัย บุบผะศิริ
5 17725 3 5 5 เด็กชาย ธีรพัฒน์ คำชุ่ม
6 17733 3 5 9 เด็กชาย พันธกานต์ สถาพรพงษ์ภิญโญ
7 17734 3 5 10 เด็กชาย พีรภัทร พร้อมเพิ่มมงคล
8 17737 3 5 11 เด็กชาย สัญญพงษ์ แซ่เม้า
9 17738 3 5 12 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ อยู่คง
10 17741 3 5 15 เด็กชาย ณัญธนากร กล้าพิมาย
11 17085 4 2 5 นาย จักรภัทร ประนม
12 17095 4 2 8 นาย วีรภัทร บุญบุตร
13 17096 4 6 6 นาย สรณ์สิริ คุมพล
14 16972 4 8 2 นาย ปิติภัทรชล นรสิงห์
15 18729 5 9 26 นาย ธีรัตน์ วรรณรัตน์
16 15928 6 3 9 นาย ปัญญาวุฒิ แก้วสีคร้าม
17 15935 6 3 11 นาย เศรษฐพงศ์ พูลประดิษฐ์
18 16052 6 3 13 นาย กฤติพงศ์ คำนุ
19 18088 6 3 17 นาย ธิติสรรค์ ธรรมรส
20 16056 6 4 15 นาย ธนกฤต วิทยสิริไพบูลย์
21 16064 6 4 16 นาย ภัทราวุธ วิจิตรสัมพันธ์
22 15879 6 5 3 นาย ณภัทร เผ่าพงษ์ไทย
23 15804 6 6 1 นาย เจนวิทย์ ภูมิมี
24 15886 6 6 3 นาย สิรภพ พลอยสุวรรณ์
25 15968 6 6 5 นาย ปภากร ปะนิทาณะโต
26 16068 6 6 7 นาย วิชยุตม์ สุขสัจจี
27 18116 6 6 8 นาย จิรวัฒน์ โคตมาต
28 15930 6 7 6 นาย พิสิษฐ์ เหล็กดี
29 15934 6 7 7 นาย ศุวิชญพงศ์ ทะวงษ์เงิน
30 15929 6 8 10 นาย พงศ์พิพัฒน์ พรเชียงบรร