ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 19140 1 11 11 เด็กชาย พิพัฒน์ จันดี
2 19211 1 13 6 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ สีเชียงศา
3 18199 2 2 2 เด็กชาย ณัฐพล พิมพงษ์
4 18624 2 13 32 เด็กหญิง ภูวสินี ยอดโพธิ์
5 18650 2 14 22 เด็กหญิง กชกร มีทอง
6 17967 3 12 5 เด็กชาย จารุวัฒน์ แก้วกุดฉิม
7 17972 3 12 10 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อยู่เย็น
8 17978 3 12 16 เด็กชาย ภูธนะ บานชื่น
9 17983 3 12 21 เด็กชาย อดิศร มูลนาม
10 17985 3 12 23 เด็กชาย เอกณกร เกิดพุ่ม
11 16937 4 4 1 นาย พศิน คุกจันแปง
12 16332 5 7 9 นางสาว หทัยรัตน์ แผลงฤทธิ์
13 16532 5 7 28 นางสาว ณัฐดา ดำรงอาภาติ
14 16623 5 7 32 นางสาว สิริลักษณ์ เทศธรรม
15 18723 5 8 38 นางสาว ทัตพิชา ทองรัตนตระกูล
16 16089 6 4 37 นางสาว วรรณวนัช แก้วบัว
17 16166 6 4 38 นางสาว ขวัญกมลศรี จันดี
18 16144 6 7 9 นาย คฑาวุธ เดชขุนทด
19 16156 6 9 17 นาย ราชวัฒน์ คิดดีจริง