ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 18175 2 1 13 เด็กหญิง เกวลิน วังภูมิใหญ่
2 18191 2 1 29 เด็กหญิง วิชญาพร สมมาคูณ
3 18197 2 1 35 เด็กหญิง อาภาภัทร อุ่นใจชน
4 18223 2 2 25 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ไฉ่เจียว
5 18230 2 2 32 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ศิรอนุกุลพงศ์
6 18248 2 3 16 เด็กหญิง ชนันธร มีแสง
7 18362 2 6 27 เด็กหญิง ธิติมา พงสาลี
8 18401 2 7 30 เด็กหญิง นพัชนันต์ หอมทรัพย์
9 18615 2 13 23 เด็กหญิง ฐิติมา ติใจ
10 18627 2 13 35 เด็กหญิง เมริษา พรมมา
11 18651 2 14 23 เด็กหญิง กันย์สุดา บัวแก้ว
12 16935 4 1 2 นาย ปิยพัชร ละคร
13 16945 4 5 17 นางสาว เขมิกา อิทธิพัทธานนท์
14 17393 4 8 15 นาย ศาสตรา รักเปี่ยม
15 16464 5 4 28 นางสาว ภัทรธาดา รอดดี
16 16509 5 4 29 นางสาว ภัทรธิดา สุขแจ่ม
17 16757 5 4 32 นางสาว ณัฐยาน์ บุญเชิญ
18 16767 5 4 33 นางสาว วรานันท์ บุญมาเลิศ
19 16800 5 4 34 นางสาว วรัญญา สีลา
20 16610 5 5 8 นาย สืบสกุล แก้ววิชิต
21 18718 5 6 41 นางสาว เมษา ชวนพิศ
22 16596 5 8 14 นาย ธนภัทร หอมเกตุ
23 16434 5 9 30 นางสาว อรัญญา เปล่งสงวน
24 16582 5 9 32 นางสาว ฐิตารีย์ ธีระวณิชตระกูล
25 16622 5 9 33 นางสาว ศิริทิพย์ นัยติ๊บ
26 18734 5 9 39 นางสาว ชญาดา ห่วงจำนงค์
27 15955 6 2 23 นางสาว วารินทิพย์ ธนาปิยมั่นคง
28 16135 6 2 27 นางสาว สรัลดา มะละทองคำ
29 16137 6 2 28 นางสาว สุธินี ศรีประเสริฐ
30 18079 6 2 34 นางสาว กนกพร พวงมาลัย
31 18080 6 2 35 นางสาว ณัฎฐณิชา กรินท์ธัญญกิจ
32 18081 6 2 36 นางสาว นภาภรณ์ สมภักดี
33 16029 6 8 27 นางสาว ณัชชา ทองตระกูล